Jesteś tutajStrona głownaPROW 2007-2013Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2007-2013

PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 Działań z PROW 2007-2013 wdraża ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 

Priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, podlegające wsparciu z EFRROW zostały określone w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres i formę wsparcia określa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Łączna kwota środków na PROW 2007-2013 to ok. 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a ok. 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne.
Przewidziane do realizacji w ramach Programu działania zostały podzielone na cztery osie priorytetowe:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
1.1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;
1.2. Ułatwienie startu młodym rolnikom;
1.3. Renty strukturalne;
1.4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;
1.5. Modernizacja gospodarstw rolnych;
1.6. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
       i leśnictwa;
1.8. Uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności;
1.9. Działania informacyjne i promocyjne;
1.10. Grupy producentów rolnych;
Oś 2: Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
2.1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich niekorzystnych i innych obszarach         o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
2.2. Program rolnośrodowiskowy;
2.3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;
2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz         wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
3.4. Odnowa i rozwój wsi;
Oś 4: LEADER.
4.1. Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju;
4.2. Wdrażanie projektów współpracy;
4.3. Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja;


Działania skupione w dwóch pierwszych osiach służą w głównej mierze dostosowaniu sektora rolnego i leśnego do rosnących wymagań wspólnotowych, w tym związanych z ochroną środowiska i są skierowane głównie do producentów rolnych.
Działania wspierane w ramach osi 3. uzupełniają działania zdefiniowane w ramach dwóch pierwszych osi i mają w sposób synergiczny oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich poprzez:

  • różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy;
  • poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Wdrażanie działań osi 4. LEADER opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu dla rozwoju regionu - wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności. Włączanie partnerów społecznych
i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw ma służyć lepszemu zdefiniowaniu problemów obszaru oraz znalezieniu lepszych sposobów na ich rozwiązanie.

Rolę Instytucji Zarządzającej dla PROW 2007-2013 pełni Minister właściwy ds. rozwoju wsi. Agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania działań:

1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem         rolnictwa i leśnictwa;
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
3.4. Odnowa i rozwój wsi;
4.1. Lokalne strategie rozwoju;
4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa;
4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania
wykonuje Samorząd Województwa, jako zadania delegowane.

W województwie świętokrzyskim wykonywanie zadań wynikających z wdrażania
tzw. „działań regionalnych" PROW 2007-2013 zostało powierzone Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach (ŚBRR).
Jednostką organizacyjną ŚBRR wyodrębnioną do realizacji ww. zadań jest Biuro PROW.
Szczegółowe informacje na temat PROW 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/

Rozporządzenie MRiRW podział środków z dnia 28 lipca 2008 r.pdf

Rozporządzenie MRiRW podział środków z dnia 18 marca 2009 r.pdf

Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków z dnia 18 marca 2009 r.pdf

Rozporzadzenie_MRiRW_podzial_srodkow_z_dnia_27_luty_2008_r.pdf

Program_Rozwoju_Obszarow_Wiejskich_na_lata_2007-2013.pdf


Jesteś naszym 5013 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74