Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGD

Konkursy ogłoszone przez LGD

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez MRiRW dla przedstawicieli samorządów z terenu województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego, którego tematem będą  działania wdrażane w ramach PROW 2007-2013:  321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r. w DAL hotel przy ulicy Piotrkowskiej 12 w Kielcach.

harmonogram spotkania

pismo MRiRW

 

 

zyczenia_2010

W dniu 9 czerwca 2009 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej nr 12 budynku „B" (Okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. IX Wieków Kielc 3, odbyło się szkolenie na temat „Pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działań Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz działań Osi Leader". Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. Szkolenie było także okazją do podsumowania naboru wniosków w ramach działania 3.3. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

prezentacja ze szkolenia
zdjęcia ze szkolenia

Ważne dla wnioskodawców działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Odpowiedź MRiRW z dnia 01.06.2009 r. znak: ROW/wl/łt/821-5/3400/09.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza instytucje i organizacje działające na obszarach wiejskich do współpracy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest tworzona zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 finansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Za realizację zadań Sieci w województwie świętokrzyskim odpowiedzialny jest Sekretariat Regionalny KSOW funkcjonujący w ramach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Celem KSOW jest wsparcie wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy wśród podmiotów, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. W praktyce działania KSOW będą polegały na:

 • Utworzeniu i aktualizacji bazy danych partnerów KSOW działających na obszarach wiejskich;
 • Stworzeniu bazy dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w regionie (np. w zakresie infrastruktury, edukacji, rolnictwa, ochrony środowiska, działań społecznych, itp.);
 • Organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, targów, wizyt studyjnych, seminariów w kraju i zagranicą;
 • Prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej, przede wszystkim poprzez stronę internetową, publikacje, programy radiowe i telewizyjne, itp.


W chwili obecnej tworzymy bazę potencjalnych partnerów KSOW w województwie świętokrzyskim. Naszą intencją jest, aby Sieć skupiała instytucje i organizacje, które aktywnie włączą się w planowanie i realizację Planu Działania KSOW. Jeżeli wyrażacie Państwo zainteresowanie taką formą współpracy prosimy o odesłanie załączonego formularza na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW, ul. Targowa 18 p. XI, 25-520 Kielce lub faxem pod nr (0 41) 343-86-74. Więcej informacji na temat KSOW znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/ w zakładce PROW 2007-2013, KSOW.

dokumenty do pobrania

mikolajkiPrzedstawiciele Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w seminarium dotyczącym wdrażania projektów współpracy w ramach osi 4 LEADER, PROW 2007-2013 „Projekty współpracy - wymiar międzyregionalny i międzynarodowy,  które odbyło się w dniach 12-15 października 2009 r. w Mikołajkach.
Inicjatorem i organizatorem spotkania było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsekretarz stanu Artur Ławniczak wyraził nadzieję, że seminarium to stanie się okazją do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami lokalnych grup działania z różnych krajów UE. Podsekretarz stanu zaakcentował znaczenie aktywności lokalnych grup działania dla społeczności oraz ich wkład w promocję regionu i ochronę dziedzictwa kulturowego wsi. „Na terenie naszego kraju funkcjonuje dziś ok. 350 lokalnych grup działania – najwięcej w całej Unii Europejskiej. Tak duże zainteresowanie ich tworzeniem jest dowodem ogromnego zaangażowania mieszkańców wsi w życie ich małych ojczyzn - zaangażowania, które przynosi doskonałe efekty.” – powiedział A. Ławniczak.
W seminarium uczestniczyło około 500 gości z kraju i z zagranicy. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentanci lokalnych grup działania z pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Licznie przybyli również przedstawiciele polskich lokalnych grup działania oraz samorządów województw i innych instytucji otoczenia rolnictwa.
Wizyta studyjna w Mikołajkach realizowana była w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW.

Zapraszamy do wypełniania ankiety dotyczącej wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2007-2013 oraz przyszłości podejścia LEADER po roku 2014. Ankieta jest częścią projektu mającego na celu wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego podejścia LEADER w nowym okresie programowania 2014-2020.
Spotkanie konsultacyjne nt. "Czy leader jest skutecznym narzędziem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowanego na budowę kapitału społecznego i aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich" dotyczyć będzie wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2007-2013 oraz przyszłości podejścia Leader w nowym okresie programowania 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. o godz. 10.00 w sali nr 10 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. IX Wieków Kielc 3 (Okrąglak). Spotkanie organizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W związku z prowadzonym procesem konsultacji społecznych, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać poniżej i odesłanie jej do dnia 11.04.2011 r. na poniżyszy adres mailowy:
malgorzata.stepien@sbrr.pl lub faksem na poniższy nr

 41 343-86-74

Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdej organizacji do której zostało wysłane pismo informacyjne. Zgłoszenia należy przesłać na załączonej karcie zgłoszeniowej.

Zapraszamy do wspólnego kształtowania podejścia LEADER w nowym okresie programowania!

pobierz dokument
pobierz dokument

Uprzejmie informujemy, że MRiRW ogłosiło III edycję konkursu dla lokalnych grup działania na najlepszy projekt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego.
Poniżej podajemy adres strony z informacjami o konkursie:
http://www.minrol.gov.pl/Aktowka/Ogloszenia/Konkurs-dla-Lokalnych-Grup-Dzialania

 

 

skan pisma ARiMR z dnia 4 listopada 2011 r.

W dniu 7 grudnia 2011 r. uchwałą nr 777/11 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach II naboru wniosków dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Lista operacji wraz z uchwałą znajduje się w zakładce działania 3.3 "Wyniki naborów".

 

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia - w dniach 21 i 22 grudnia br., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisze 40 umów na dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych, które realizowane będą na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego województwa.
Ogólna kwota dofinansowania wyniesie 70 001 550 zł, przy całkowitych kosztach inwestystycyjnych w wysokości 157 832 020 zł. Pomoc pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, wdrażanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
Po nowym roku z tego samego programu ogłoszony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje z zakresu budowy, modernizacji lub wyposażenia targowisk stałych w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców w ramach ogólnopolskiej akcji "Mój rynek".
Łącznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gmin województwa świętokrzyskiego trafi w bieżącej perspektywie finansowej ponad 500 mln złotych.

Kielce, 14 grudnia 2011 r.

Wykaz terminów podpisywania umów


Ważne informacje dla Beneficjenta

 

1 stycznia 2012 r. weszły w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie:

 1. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;

2. kwot wartości zamówień oraz kursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 zł, natomiast tzw. progi unijne są równe wyrażonej w złotych wartości kwoty:
pobierz plik

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"  z zakresu budowy, przebudowy, remontu i  wyposażenia targowiska stałeg,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 27 lutego 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW zaprasza Lokalne Grupy Działania na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Szkolenie dotyczące działania "Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej" odbędzie się w dniu 2 kwietnia br. natomiast szkolenie w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" odbędzie się w dniu 3 kwietnia br.
Szkolenia poprowadzą prelegenci zaproszeni z ARiMR. Szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie na stronie internetowej w późniejszym terminie.
Szkolenia każdorazowo rozpoczną się o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej (III piętro, pokój 320) Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przy ul. Targowej 18 w Kielcach.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie (drogą mailową) na formularzu zamieszczonym poniżej - do dnia 29 marca br. na adres: malgorzata.stepien@sbrr.pl maksymalnie 2 osób z LGD w każdym dniu, pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zagadnień poruszanych podczas spotkania. 

Karta zgłoszeniowa na 2 kwietnia

Karta zgłoszeniowa na 3 kwietnia

Z dniem 6 kwietnia 2012 r. ulegają zmianie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.).

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia do postępowań w sprawie przyznania pomocy wszczętych w naborach wniosków prowadzonych przez lokalne grupy działania, które będą obejmowały termin 6 kwietnia będą stosowane przepisy dotychczasowe".

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/302

„System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej uprzejmie informuje, że organizuje IV konkurs w ramach Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Nabór wniosków będzie trwał do końca maja br. Szczegółowe informacje o ogłoszeniu konkursu, terminach naboru wniosków oraz wymaganiach dotyczących naboru będą podane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

W dniu 12 lipca br. o godzinie 10.00 odbędzie się szkolenie w ramach naboru wniosków dotyczących konkursu "w celu dokonania wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW na lata 2007-2013 współfinansowanego przez EFRROW". Do udziału w szkoleniu zapraszamy tylko LGD, które będą zainteresowane skaładaniem wniosków.
Jeżeli LGD mają pytania dotyczące powyższego naboru prosimy o przesłanie ich do 11 lipca na e-mail: malgorzata.stepien@sbrr.pl

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW oraz POKL w dniu 4 października br. wzięło udział w Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, który odbył się już po raz szósty w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Obradom przyświecało hasło: "Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Partnerem Organizacji Pozarządowych". Gośćmi spotkania byli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty, radny Sejmiku Ryszard Nosowicz i Bernard Antos Sekretarz Województwa.
Więcej informacji na ten temat dostępny w linku:
www.sejmik.kielce.pl/o-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-podczas-kongresu-,33727.html

W dniu 30 października 2012 r. o godzinie 10.00 w budynku Filharmonii Kieleckiej przy ulicy Żeromskiego 12 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami gmin, które złożyły wnioski o dofinansowanie realizacji targowisk stałych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W trakcie spotkania zostanie podsumowany nabór wniosków z w/w zakresu oraz zostanie podpisanych 11 umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji. Lista rankingowa projektów z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, zatwierdzona przez Zarząd Województwa w dniu 24 października br. została zamieszczona poniżej.
Ostatnia - dwunasta - umowa o przyznanie pomocy będzie zawarta niezwłocznie po uwolnieniu środków w wyniku tzw. oszczędności poprzetargowych.
pobierz plik

Fotogaleria z uroczystego podpisania umów

Prezentacja

 

 

W dniu 15 listopada br. o godzinie 10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury (Sala Widokowa) przy ulicy ks. P. Ściegiennego w Kielcach odbędzie się konferencja pt. Działania "samorządowe" PROW 2007-2013 - efekty wdrażania i dobre praktyki w województwie świętokrzyskim. Organizatorem konferencji jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
KOnferencja ma na celu:
1. przedstawienie stanu realizacji PROW 2007-2013 w Polsce;
2. przekazanie informacji nt. efektów realizacji sześciu działań w ramach PROW 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
3. promocja osiągnięć Lokalnych Grup Działania w regionie;
4. prezentacja dobrych przykładów i praktyk w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju;
5. przedstawienie aktualnego stanu prac nad przyszłą perspektywą finansową.

Na konferencję składać się będą oficjalne wystapienia oraz "żywa" prezentacja osiągnięć LGD na stoiskach ustawionych w holu.

Galeria

W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie tworzenia i umożliwiania dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu lub modernizacji takiej infrastruktury, w załaczeniu przekazujemy aktualną bazę miejscowości dotkniętych wykluczeniem cyfrowym (tj. miejscowości, które mają niedostateczny dostęp do sieci internetu szerokopasmowego), co pozwoli podmiotom zainteresowanym otrzymaniem wsparcia w ramach ww. działania sprawdzić, czy mogą stać się beneficjentami tego działania.

baza miejscowości

Zarządzenie Dyrektora nr 61/2012 z dnia 25 października 2012 r.

pobierz plik

pobierz plik

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w terminie:
w zakresie scalania od 18.03.2013 r. do 30.04.2013 r.
w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi
od 18.03.2013 r. do 14.05.2013 r.

 pobierz plik

pobierz plik

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu tworzenia i umożliwiania dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 18.03.2013 r. do 30.04.2013 r.

pobierz plik

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego.
Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR oraz dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ("Dzienniku Gazecie Prawnej"). Wykluczenie z tego naboru woj. wielkopolskiego związane jest z tym, że w poprzednich trzech naborach (w latach 2009 - 2011) złożono w tym regionie tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji PROW 2007-2013. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie 2 mld zł.

Więcej na stronie:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-marcu-i-kwietniu-arimr-przeprowadzi-trzy-nabory-wnioskow-na-inwestycje-w-ramach-prow-2007-2013.html

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego uczestniczyło w V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Argoturystyki AGROTRAVEL 2013.
Pojawili się na nich przedstawiciele Prezydenta RP - Andrzej Hałasiewicz, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Katarzyna Sobierajska, Wiceminister Rolnictwa - Tadeusz Nalewajk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa. Gospodarzami byli Prezes Regionalnalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk oraz dyrektor tej instytucji,  Małgorzata Wilk - Grzywna. AGROTRAVEL to największe targi agroturystyki w tej części Europy i wielkie wydarzenie dla całego województwa świętokrzyskiego. W zaeszłym roku zaprezentowało się na nich ponad 140 wystawców z różnych państw i regionów Polski.

Gareria zdjęć

treść artykułu

foto1
foto2
foto3
foto4

 

W dniach 11-13.04.2014 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego uczestniczyło w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z imprezy.

Pobierz zdjęcia

W sobotę 7 cerwca br. 18 Lokalnych Grup Działania z woj. Świętokrzyskiego wraz ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego zorganizowało w centrum Kielc imprezę, która miała na celu rozpropagowanie wśród mieszkańców miasta działalności i dorobku LGD czytaj dalej

Korowód

Scena

Stoiska

"Dobre praktyki" są to przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Mają na celu pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej. "Dobre praktyki" mają służyć promowaniu wiedzy i doświadczenia wynikającego ze zrealizowanych projektów wśród potencjalnych przyszłych beneficjentów, stanowiąc jednocześnie inspirację do zrealizowania nowych projektów.

 

logo_rybyPROGRAM OPERACYJNY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
 
Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR) - podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.
 
Lokalne grupy rybackie wezmą udział w konkursie przeprowadzonym przez instytucję zarządzającą. W wyniku konkursu zostaną wyłonione najlepsze lokalne grupy rybackie, które przygotowały najlepszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich. Z wybranymi w ten sposób grupami instytucja zarządzająca podpisze umowę na realizację strategii. Dzięki temu lokalne grupy rybackie będą mogły realizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając stworzoną przez siebie strategię. Operacje będą mogły być przeprowadzane jedynie na terenie gmin, które weszły w skład wybranych w drodze konkursu lokalnych grup rybackich.
 
Projekty operacji będą składane przez beneficjentów do lokalnej grupy rybackiej, która oceni ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę instytucji pośredniczącej. Do zadań samorządu województwa należeć będzie weryfikowanie projektów operacji pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami, oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność.
 
W ramach wdrażania osi priorytetowej 4 będą mogły być przeprowadzane również projekty współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Będą one realizowane przez lokalne grupy rybackie wybrane w konkursie, o którym mowa wyżej.
 
Na wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 - 2013 zostało przeznaczonych ponad 313 milionów euro. Stanowi to ok. 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO Biuro PROW

25-520 Kielce, ul. Targowa 18, XI piętro
skr. poczt. 25

Kancelaria Biura PROW

tel. (0-41) 330-10-77
tel. (0-41) 343-82-91

fax. (0-41) 343-86-74


e-mail: prow_sekr@sbrr.pl

Zobacz nas na mapie

Pragnę poinformować, że w dniach 25 - 26 czerwca br. w Hotelu Ziółek w Łącznej k/Kielc w godzinach 10.00 - 18.00 odbędą się szkolenia skierowane do członków Rad, Zarządów oraz pracowników Biur lokalnych grup działania mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.
W pierwszym dniu szkolenia będzie omawiana tematyka związana z: zadaniami Rady w procesie wyboru projektów zgodnych z LSR; wdrażaniem LSR poprzez realizację projektów w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój Wsi, Małe projekty. W drugim dniu szkolenia będzie omawiany przebieg realizacji i rozliczania projektów w ramach działania Funkcjonowanie LGD (wnioski o płatność, wyprzedzające finansowanie) oraz zasady wdrażania projektów współpracy.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia udziału w szkoleniu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do Sekretariatu Regionalnego KSOW w nieprzekraczalnym terminie 22 czerwca br. faksem (041) 343-86-74 lub emailem na adresy: Agnieszka.Wroblewska@sbrr.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Agnieszka.Stapor@sbrr.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Agnieszką Stąpór lub Panią Agnieszką Wróblewską pod numerem tel. (041) 330-10-77 wew. 1150. Załączamy szczegółowy program szkoleniowy oraz kartę zgłoszeniową.

Ważne dla wnioskodawców Działania 3.3. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - interpretacja MRiRW znak: ROW/ws/ar/213/112/2951/09 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie kwalifikowalności przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych (uzupełnienie do interpretacji znak: ROW/ws/ar/213/112-221-2217/09 z dnia 9 kwietnia 2009r.)

dokument do pobrania

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" oraz działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 25 maja do 23 lipca 2009r.

Ogłoszenie o naborze w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"
Ogłoszenie o naborze w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów"

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako pierwszy w kraju podpisał „umowy ramowe" z Lokalnymi Grupami Działania
W dniu 28 kwietnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowy z Lokalnymi Grupami Działania w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zawierane umowy są pierwszymi umowami, jakie w skali województwa, jak również całego kraju, Samorząd Województwa będzie zawierał w ramach delegowanych do wdrażania działań PROW 2007-2013.
Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (w skrócie tzw. „umowa ramowa") jest zwieńczeniem długiego procesu przygotowań do wdrożenia Leadera w województwie. W tym czasie utworzonych zostało 19 nowych podmiotów prawnych - lokalnych grup działania - w pełni dostosowanych do zapisów Ustawy z dn. 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zmianami).
Lokalne Grupy Działania (LGD), stanowiące partnerstwa publiczno-społeczno-gospodarcze opracowały w procesie konsultacji społecznych Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). Zarówno LSR, jak i potencjał LGD były przedmiotem oceny w trakcie weryfikacji wniosków o wybór LGD do realizacji LSR. Nabór wniosków prowadzony przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW trwał od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia br. Dokładnie 3 miesiące po zakończonym naborze - 15 kwietnia, Zarząd Województwa zatwierdził listę LGD do realizacji LSR.
Umowy opiewać będą na kwotę dofinansowania około 130 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przeznaczonych na realizację projektów zlokalizowanych na obszarze działania LGD i wpisujących się w cele LSR. Umowa pozwoli Lokalnym Grupom Działania na ogłaszanie konkursów adresowanych do beneficjentów ze swojego terenu na projekty w ramach działań PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz na tzw. „małe projekty". Rolą LGD będzie wybór projektów do realizacji zgodnie z kryteriami lokalnymi. Umowa określa także limit środków finansowych, które LGD będzie mogła przeznaczyć na wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie biura LGD.

Ogółem na wdrażanie osi IV Leader Województwo Świętokrzyskie otrzyma w latach 2007-2013 środki finansowe w wysokości 26 437 405,00 euro wkładu EFRROW.

galeria zdjęć

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 28 kwietnia br. o godzinie 10 .00 w sali konferencyjnej Biura przy ul. Targowej 18 w Kielcach podpisywane będą umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż do podpisania umowy powinni stawić się upoważnieni zgodnie ze statutem przedstawiciele LGD.

Ważne dla beneficjentów Działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - aktualne wzory wniosków o pomoc wraz z instrukcjami znajdują się w zakładkach:
dokumenty do pobrania - wzory wniosków

W dniach 17-19 kwietnia 2009 roku w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: ROW/ws/ar/213/112/2217/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie kwalifikowalności przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Dokonano wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju w ramach Działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
15 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr 1659/09 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście wybranych znalazły się wszystkie grupy, które złożyły wniosek o wybór.
Jednoczenie pragniemy poinformować, wszystkich zainteresowanych, iż w zakładce Biuro PROW/Dokumenty do pobrania/Inne dokumenty znajduje się wzór umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007 - 2013.

Uchwała Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia listy LGD


Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek.
I tak znamienne w polskim krajobrazie
w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile - Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, Gdy wielkanocne na stole śniadanie...
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
życzy Mirosława Mochocka
wraz z Zespołem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla działania 3.3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Biuro PROW organizuje spotkanie informacyjne na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. W trakcie spotkania zostanie także podsumowany nabór wniosków o pomoc do działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi".
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej budynku „B" (okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. IX Wieków Kielc 3. W związku z faktem, iż beneficjentem działania oprócz gminy, może być także jednoosobowa spółka gminy oraz gminny zakład budżetowy, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat spotkania przedstawicielom w/w jednostek z Państwa gminy (w przypadku zlecania realizacji zadań z zakresu działania 3.3. w/w podmiotom).
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 08.04.2009r (środa). Ze względu na roboczy charakter spotkania uprzejmie proszę o oddelegowanie pracowników, którzy będą merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie wniosku o pomoc i realizację operacji. Uprzejmie proszę o wydrukowanie i zabranie na spotkanie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (do pobrania ze strony internetowej www.sbrr.pl, w zakładce Biuro PROW, Dokumenty do pobrania). Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na załączonej karcie zgłoszeniowej faksem na numer (0-41) 343-86-74 lub e-mailem na adres justyna.stankiewicz@sbbr.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej www.sbrr.pl w zakładce Biuro PROW, Aktualności PROW 2007-2013. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Justyną Stankiewicz-Michcik, p.o. Kierownika Sekcji do działań 1.7., 3.3., 3.4. pod numerem tel. (0-41) 330 10 77.

karta zgłoszenia
zdjęcia ze szkolenia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłaszają konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju a gospodarstwa będą oceniane w kategoriach „ekologia-środowisko" i „ekologiczne gospodarstwo towarowe".
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach - wojewódzkim i krajowym. Do etapu krajowego zgłoszeni zostaną laureaci konkursu wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa (siedliska).W województwie świętokrzyskim zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2009r.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

W dniach 25 - 26 czerwca br. w Hotelu Ziółek w Łącznej k/Kielc odbyły się szkolenia skierowane do członków Rad, Zarządów oraz pracowników Biur lokalnych grup działania, mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.
Atrakcyjny program i bardzo interesująca tematyka były powodem pojawienia się na szkoleniu ponad 150 przedstawicieli LGD . Szkolenie poprowadzili: Pan Artur Więckowski - Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Pani Mirosława Mochocka - Zastępca Dyrektora ds. PROW oraz Pani Joanna Kupis - Kierownik Oddziału Wdrażania, biuro PROW.
Uczestnicy szkolenia zadawali wiele pytań dotyczących zarówno ogólnej wiedzy o wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju poprzez realizację projektów, jak i dotyczących konkretnych przykładów z zakresu własnej działalności.
Szkolenie było realizowane w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008 - 2009.

prezentacja ze szkolenia nr 1
prezentacja ze szkolenia nr 2
prezentacja ze szkolenia nr 3
galeria zdjęć

Finał wojewódzki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów", odbył się w niedzielę, 21 czerwca 2009 roku na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu.
Imprezie towarzyszyło szereg atrakcji, między innymi: jarmark „Świętokrzyskie Smaki", na którym można było kupić produkty tradycyjne i lokalne, pochodzące z naszego regionu oraz quiz na temat świętokrzyskiej kuchni i produktów regionalnych, a także degustacje. Na scenie prezentowały się kapele ludowe i zespoły folklorystyczne. Na sandomierskiej Starówce można było kupić zawijańce, kołacze, pieczone pierogi, wyroby wędliniarskie - to tylko nieliczne przykłady potraw, które pięknie prezentowały są na stołach na Małym Rynku. Były także syropy, nalewki i wina. Pomimo niesprzyjającej aury przybyło wielu mieszkańców Sandomierszczyzny i zainteresowanych z pozostałych części województwa świętokrzyskiego, aby spędzić niedzielę, na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu z tradycją i specjałami świętokrzyskiej wsi. Impreza odbywała się w godzinach od 11 do 17.
W sumie do konkursu wystawiono 55 produktów, przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych gmin, kół gospodyń wiejskich i gospodarstw agroturystycznych. Komisja, która oceniała produkty, brała przede wszystkim pod uwagę ich związek z regionem świętokrzyskim, czyli m.in. pochodzenie wykorzystanych w produkcji składników i ich nietypową recepturę. Konkurs ukazuje bogactwo, różnorodność i oryginalność polskiej wsi, propaguje ideę żywności tradycyjnej, rozpowszechnia wiedzę o możliwości wykorzystania regionalnych produktów w ofercie lokalnej turystyki (a w szczególności agroturystyki) oraz daje możliwość promowania rzemiosła i przetwórstwa oryginalnych regionalnych produktów żywnościowych i potrawach wytwarzanych przez lokalnych gastronomów.
Ten konkurs jest jedyną z niewielu możliwości do zdobycia wiedzy o historii danego produktu i regionu, jego korzeniach, sposobach wytwarzania, niecodziennym "swojskim" nazewnictwie.
Organizatorem Konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przy współpracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że w dniach 25 - 26 czerwca br. w Hotelu Ziółek w Łącznej k/Kielc w godzinach 10.00 - 18.00 odbędą się szkolenia skierowane do członków Rad, Zarządów oraz pracowników Biur lokalnych grup działania mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.
W pierwszym dniu szkolenia będzie omawiana tematyka związana z: zadaniami Rady w procesie wyboru projektów zgodnych z LSR; wdrażaniem LSR poprzez realizację projektów w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój Wsi, Małe projekty. W drugim dniu szkolenia będzie omawiany przebieg realizacji i rozliczania projektów w ramach działania Funkcjonowanie LGD (wnioski o płatność, wyprzedzające finansowanie) oraz zasady wdrażania projektów współpracy.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia udziału w szkoleniu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do Sekretariatu Regionalnego KSOW w nieprzekraczalnym terminie 22 czerwca br. faksem (041) 343-86-74 lub emailem na adresy: Agnieszka.Wroblewska@sbrr.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Agnieszka.Stapor@sbrr.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Agnieszką Stąpór lub Panią Agnieszką Wróblewską pod numerem tel. (041) 330-10-77 wew. 1150. Załączamy szczegółowy program szkoleniowy oraz kartę zgłoszeniową.

Program szkolenia
Karta zgłoszeniowa

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74, email: agnieszka.wroblewska@sbrr.pl, agnieszka.stapor@sbrr.pl.  
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie od 13 lipca do 31 sierpnia 2009 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

W dniach 28-30 maj 2009 r. w Podlesicach koło Zawiercia odbył się III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi. W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Drab
Organizatorem Kongresu był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Podczas trzech dni we wsi Podlesice, położonej na terenie północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, było można zapoznać się z doświadczeniami i efektami realizowanego w województwie śląskim Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010, pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich jak również wziąć udział w szeregu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Przez pierwsze dwa dni trwały warsztaty, podczas których mówiono o dotychczasowych osiągnięciach jak również planach na przyszłość, natomiast trzeciego dnia odbyła się część praktyczna, czyli wizyty studyjne w miejscach zrealizowanych projektów Głównym celem Kongresu było wprowadzenie odnowy wsi jako istotnego elementu polityki regionalnej w Polsce (na poziomie państwa i województw samorządowych), upowszechnienie wzorów i dobrych praktyk odnowy wsi, rozumianej jako proces rozwoju, wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji naukowo-badawczych oraz innych instytucji wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie odnowa wsi realizowana jest zarówno w ramach regionalnych programów odnowy prowadzonych przez niektóre województwa samorządowe, jak i w ramach programów związanych ze współfinansowaniem ze środków unijnych (PROW na lata 2007 -2013). Celem regionalnego Programu Odnowy Wsi jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzenie aktywności społecznej i integracje ludności wiejskiej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz kultywowanie tradycji regionalnych i środowiska naturalnego. Ważne jest, aby zarówno wieś śląska, jak też w pozostałych regionach Polski pozostała miejscem, do którego chętnie się przyjeżdża, a mieszkańcy poświęcają swój czas i wysiłek, aby stawała się atrakcyjniejsza. III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi zorganizowany w województwie śląskim to dobra okazja do spotkania szerokiego grona osób, przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz zaprezentowania osiągnięć i efektów wielu dotychczasowych działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Patronat honorowy nad III Ogólnopolskim Kongresem Odnowy Wsi objęli:
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Rozwoju Regionalnego. Partnerami merytorycznymi Kongresu są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Związek Gmin Jurajskich oraz Gmina Kroczyce.

galeria zdjęć


W dniach 22 - 24 maja br. w Hali PODPROMIE Rzeszów odbyły się największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi żywności ekologicznej.
Swoje produkty pokazało ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy między innymi z Ukrainy, Niemiec i Włoch, oraz po raz pierwszy z Gruzji a nawet Brazylii. Byli to producenci żywności ekologicznej, posiadający certyfikat ekologiczny, firmy świadczące usługi dla branży ekologicznej, instytucje finansowe i inne. Nie zabrakło również przedstawicieli naszego regionu. Na wspólnym stoisku Urzędu Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego swoje produkty wystawiali wiodący producenci i przetwórcy żywności ekologicznej naszego województwa: Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „Ekotel", Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych VITANA, NATUR-VIT, Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA".
Misją Targów EKOGALA była integracja środowiska ekologicznych producentów rolnych, przetwórców, konsumentów i dystrybutorów żywności ekologicznej z Polski oraz innych krajów. Targi były doskonałą okazją do zawarcia owocnej współpracy i korzystnych kontraktów dla wszystkich Wystawców. W czasie wszystkich dni trwania imprezy Wystawcy mogli promować oraz sprzedawać swoje wyroby ekologiczne szerokiej rzeszy zwiedzających.
Targom towarzyszyły konferencje naukowe poświęcone problematyce rynku żywności ekologicznej, liczne prezentacje, degustacje wystawianych produktów. Dodatkowo, termin targów zbiegł się z Galą Finałową XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu AGRO POLSKA, którego celem jest promocja najwyższej jakości polskich wyrobów branży rolno-spożywczej. Wśród licznie wyróżnionych laureatów z terenu Polski, byli także przedstawiciele naszego województwa:
1) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie za produkt: serek wiejski;
2) P.P.H. „WOX" W. Zdziebło z Baćkowic za produkt: miód pszczeli;
3) Zakłady Zbożowo - Młynarskie „PZZ" S.A. Kielce za produkt: Mąka Pszenna Tortowa.

Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podkarpacki a także Prezydent Miasta Rzeszowa.

galeria zdjęć

W dniach 17-19 kwietnia 2009 roku w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL.
Przedsięwzięcie odbyło się przy współpracy WTO - Światowej Organizacji Turystycznej i Europejskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Eurogites. Organizatorami wydarzenia na szczeblu krajowym było: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, a na szczeblu regionalnym: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Targi Kielce i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Celem przedsięwzięcia było stworzenie pierwszej w kraju wyspecjalizowanej imprezy targowej pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. Targi stały się platformą wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyczny wsi.
W targach uczestniczyli m.in.: podsekretarz stanu Artur Ławniczak, podsekretarz Ministerstwa Sportu i Turystki Katarzyna Sobierajska, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej z Polskiej Organizacji Turystycznej Cezary Molski, prezes Polskiej Organizacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne" Bożena Fijałkowska, Europejski Koordynator Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego ze Szwecji Jan Hansson, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk. Przyjechały delegacje z wielu krajów, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Litwy, Estonii, Bułgarii, Mołdawii, Ukrainy, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Przybyli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W targach uczestniczyło blisko 80 wystawców z najpiękniejszych zakątków Polski i Europy Wschodniej. Zwiedzający mogli zapoznać się z szeroką ofertą gospodarstw agroturystycznych, kuchnią regionalną, dorobkiem w zakresie rzemiosła, folkloru, obrzędu oraz życia codziennego i tradycją wiejską. Jednocześnie podczas trwania targów odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki pod hasłem „Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce". Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym powodzeniem, wzięło w nim udział przeszło 300 osób, w tym około 30 gości zagranicznych z 9 krajów. Podczas konferencji poruszano zagadnienia m.in. rozwoju turystyki w warunkach kryzysu ekonomicznego. Dokonano także oceny stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce. Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad skutecznym marketingiem miejsc oraz sytuacją na rynku żywności naturalnej. Podczas konferencji, Marek Gos otrzymał z rąk Jana Janssona, Europejskiego Koordynatora Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, oficjalne potwierdzenie przystąpienia województwa świętokrzyskiego do członkowstwa w tej Sieci. Ważnym elementem były również towarzyszące konferencji warsztaty branżowe nt. Zarządzanie marketingowe produktami turystycznymi na obszarach wiejskich, Dziedzictwo kulturowe w innowacyjnych produktach turystycznych, Wsparcie turystyki na obszarach wiejskich, Dziedzictwo kulinarne a turystyka oraz wizyty studyjne.
W trakcie targów zostały również przeprowadzone konkursy na najciekawsze stoisko wystawiennicze oraz najbardziej innowacyjny produkt turystyczny. W konkursie na stoisko zwyciężyły:
I miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
II miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego
III miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
W konkursie na najbardziej innowacyjny produkt turystyczny:
I miejsce i nagrodę 3000 zł na cele promocyjne otrzymało Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego za Krainę Rumianku w Hołownie i Wioskę Dyniową w Zgliszczu połączone wspólną nazwą „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie",
II miejsce i nagrodę 1500 zł na cele promocyjne zdobyło Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" za produkt „Kraina Legend Świętokrzyskich" - strategiczną grę terenową opartą o świętokrzyskie tradycje i legendy, III miejsce (i nagrodę 500 zł na cele promocyjne) zajęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg" za produkt „Krzemienny Krąg na Szlaku Żółwia i Dinozaura".

Targi Agrotravel doskonale pokazują, jak rzeczy małe stają się wielkimi - oceniła imprezę wystawienniczą wiceminister Katarzyna Sobierajska. Jej zdaniem - dobrze się stało, że udało się zrealizować tak wielkie przedsięwzięcie, podczas którego grupy skupione wokół branży agroturystycznej mają okazję do zaprezentowania swojej oferty oraz wymiany doświadczeń. O tym, że Targi Agrotravel znajdą się na stałe w preliminarzu kieleckich imprez wystawienniczych przekonany był Marek Gos, członek Zarządu Województwa. Bo jak mówił - ich organizacja to strzał w dziesiątkę. I jak zapewniał - to wielki dzień dla polskiej agroturystyki. - Turystyka wiejska jest dla naszego regionu bardzo ważna, staję się bowiem alternatywą dla rolnictwa towarowego - podkreślał Marek Gos. - Już dziś możemy się dziś pochwalić pięknymi gospodarstwami, jednocześnie zachęcamy do tworzenia kolejnych. Mamy przy tym wiele zarejestrowanych produktów regionalnych, a dziś potwierdzono przynależność naszego regionu do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Chcemy, by zarówno świętokrzyskie produktu regionalne, jak i bogata oferta naszych gospodarstw agroturystycznych promowały województwo w kraju i całej Europie - przekonywał Marek Gos.
Na stoisku Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego można było uzyskać informacje i porady m.in. z zakresu: funduszy PROW 2007-2013, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach II i III Schemtau Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

galeria zdjęć

Szanowni Państwo !

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Świętokrzyskiego zamieszcza projekt Planu Działania na rok 2009 do konsultacji (ewentualna możliwość wniesienia uwag). Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, przed zatwierdzeniem i przesłaniem do Ministerstwa Plan ten powinien być skonsultowany z podmiotami działającymi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Krótki termin konsultacji wynika z faktu, że ww. rozporządzenie weszło w życie 16 kwietnia 2009r., natomiast przesłanie Planu Działania do Ministerstwa ma nastąpić do 05 maja 2009r. W związku z powyższym prosimy o przesłanie ewentualnych uwag w terminie do 27 kwietnia 2009 roku na następujące adresy:agnieszka.wroblewska@sbrr.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.agnieszka.stapor@sbrr.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PLAN DZIAŁANIA SR KSOW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2009 ROK
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15 lipca 2009 roku Uchwałą nr 1886/09 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdził listę rankingową operacji zakwalifikowanych do współfinansowania. Dostępne dla województwa świętokrzyskiego środki pozwalają na dofinansowanie 102 operacji.
Umowy na realizację operacji podpisywane będą w dniach 3 i 4 sierpnia b.r.
W miarę uwalniania środków finansowych z oszczędności po zakończonych przetargach, zawierane będą umowy z kolejnymi Wnioskodawcami z listy rankingowej.

Informujemy ,że wzór umowy przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, zaakceptowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny na naszej stronie w dziale LEADER w zakładce - ważne informacje.

W dn. 3-4 sierpnia br. Zarząd Województwa podpisał umowy z wnioskodawcami działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013. Dostępne dla województwa świętokrzyskiego środki pozwalają na dofinansowanie 102 operacji na kwotę ponad 41,5 miliona złotych. Z pomocy skorzystają gminy, instytucje kultury, parafie oraz organizacje pozarządowe, które zamierzają realizować przedsięwzięcia z zakresu budowy lub remontu i wyposażenia świetlic wiejskich, zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości, budowy boisk sportowych, placów zabaw, terenów służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

 

W dniu 12 sierpnia br. Zarząd Województwa zawarł umowy z Lokalnymi Grupami Działania na działanie 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnych Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
Działanie to zapewni sprawną i efektywną pracę Lokalnych Grup Działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 poprzez refundację kosztów administracyjnych związanych z działalnością LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Szanowni Państwo !
Informujemy, że zgodnie z § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 53, poz.436), Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Świętokrzyskiego zasięga opinii podmiotów  działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z którymi współpracuje w ramach KSOW, na temat projektu Planu Działania dotyczącym Województwa Świętokrzyskiego. W związku z powyższym prosimy  o ewentualne uwagi jak również propozycje projektów ze specyfikacją do Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Świętokrzyskiego na lata 2010-2011 r.  Swoje propozycje prosimy kierować na adres: agnieszka.wroblewska@sbrr.pl, agnieszka.stapor@sbrr.pl lub   przesłać faxem (041 3438674), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009 r.


ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2009 ROK
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Biuro PROW organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące przygotowania ww. wniosków oraz dostosowania procedury wyboru projektów do realizacji w ramach lokalnej strategii rozwoju do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 71, poz.613).
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 września br. w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przy ul Targowej 18, III p. – rozpoczęcie o godz. 10.00.
Proszę o oddelegowanie 2 osób, które będą odpowiedzialne za przygotowanie wniosków. Jednocześnie uprzejmie proszę o wydrukowanie i zabranie na spotkanie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność w ramach działania 4.3 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” (do pobrania ze strony internetowej http://www.prow.sbrr.pl/). Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na załączonej karcie zgłoszeniowej faksem na numer (0-41) 343-86-74 lub e-mailem na adres anna.golobek@sbrr.pl. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Anną Gołąbek pod numerem telefonu (0-41) 330-10-77
lub (0-41)343-82-91.

karta zgłoszeniowa

W dniu 30 sierpnia w Kielcach 2009r. rozpoczęły się Dni Województwa Świętokrzyskiego w których brało udział Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW i potrwają do 27 września. Podczas imprezy prezentowały się liczne zespoły artystyczne, a dla dzieci zorganizowane zostały zabawy i gry w których licznie brały udział. Do wspólnej zabawy mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego zaprosił Marszałek Województwa – Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa – Zdzisław Wrzałka i Starosta Kielecki – Zenon Janus. Reszta imprez odbędzie się według następującego harmonogramu:

 • Pińczów 04.09.2009
 • Busko Zdrój 05.09.2009
 • Kazimierza Wielka (Skalbmierz) 06.09.2009
 • Końskie 11.09.2009
 • Włoszczowa 12.09.2009
 • Jędrzejów 13.09.2009
 • Skarżysko 18.09.2009
 • Starachowice 19.09.2009
 • Ostrowiec Św. 20.09.2009
 • Staszów 25.09.2009
 • Opatów 26.09.2009
 • Sandomierz 27.09.2009

Przedstawicielem Lokalnych Grup Działania w województwie świętokrzyskim został Pan Piotr Sadłocha. Głosowanie odbyło się w sposób jawny, przy okazji spotkania informacyjno - szkoleniowego w dniu 08.09.2009r.  w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.  W głosowaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego.

W dniu 13 września podczas Dożynek Wojewódzkich w Jędrzejowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów II edycji  wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Laureaci otrzymali dyplomy i puchary ufundowane  przez ŚODR oraz nagrody pieniężne, które zostały ufundowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa świętokrzyskiego. Do konkursu zgłoszono 23 gospodarstwa, z czego dwa nie spełniały wymogów formalnych, a dwa zrezygnowały tuż przed wizytacją w gospodarstwach komisji konkursowej ( nieobecność w gospodarstwie właścicieli). W dniach 12 -17.08.2009 r. komisja konkursowa przeprowadziła wizytację 19 gospodarstw. Po dokonaniu oceny gospodarstw zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia  przyznała następująca ilość punktów:
W kategorii „ekologia –środowisko”  
Krzysztof Bednarz – 150 punktów
Czesława Lech – 135 punktów    
Dariusz Wójcik – 134 punkty
Beata Gruszka – 127 punktów   
Dorota Szlufik – 125 punktów
Piotr Grudziecki – 108 punktów   
W kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”   
Krzysztof Król – 150 punktów
Karolina Zawadzka – 140 punktów    
Roman Bojek – 125 punktów
Jan Baran – 130 punktów                   
Dariusz Dziubiński – 122 punkty
Konrad Lipiński – 123 punkty  
Alina Bajor – 119 punktów
Marek Płachta – 120 punktów               
Grzegorz Rajczewski – 105 punktów
Krystyna Nosowska – 114 punktów     
Mariusz Kot – 100 punktów
Andrzej Brych – 102 punkty   

Laureatami konkursu zostali w kategorii „ekologia i środowisko”: Pan Krzysztof Bednarz z miejscowości Leszczków gmina Włostów, a w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”-  Państwo: Krzysztof i Gabriela Król z miejscowości Brzeście gmina Bliżyn.
Wyróżnienie zdobyło gospodarstwo: Pani Karoliny Zawadzkiej z miejscowości Ołowiny gmina Wojciechowice

  Gospodarstwo Pana Krzysztofa Bednarza o powierzchni 14,66 ha, ukierunkowane  jest głównie na produkcję warzyw gruntowych i ziół o powierzchni 9,20 ha, z przeznaczeniem na rynek zagraniczny i krajowy. Z warzyw i ziół uprawiane są następujące gatunki: dynia zwyczajna, burak ćwikłowy, kapusta głowiasta biała, rabarbar, por, koper włoski, koper ogrodowy, pietruszka naciowa, lebiodka. Prowadzona jest również  uprawa zbóż z i roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie: bydło, trzoda chlewna, konie, drób. Gospodarstwo jest w sieci gospodarstw  demonstracyjnych, które prowadzi działalność szkoleniowa dla doradców i rolników oraz młodzieży szkolnej. Atrakcją są zajęcia prowadzone przez gospodarzy w formie warsztatów: wypieku chleba, wyrobu masła, sera. Rolnik jest pionierem rolnictwa ekologicznego w województwie Świętokrzyskim, bierze czynny udział w imprezach promujących rolnictwo ekologiczne jak: targi krajowe i zagraniczne, wystawy dożynki, jest członkiem stowarzyszenia ekologicznego.
Gospodarstwo Państwa Królów o powierzchni 16,72 ha, ukierunkowane jest na produkcję owoców borówki amerykańskiej. Aktualnie w pełni owocowania jest 2,5 ha, natomiast 11ha borówki amerykańskiej to młode 3- letnie nasadzenia. Na pozostałej części gospodarstwa uprawiane są zboża na paszę dla zwierząt. Dodatkowo gospodarstwo specjalizuje się
w produkcji sadzonek borówki amerykańskiej w doniczkach, oferując jednocześnie pomoc przy zakładaniu plantacji. Na uwagę w gospodarstwie zasługuje stado zachowawcze owiec rasy świniarka: 39 matek, 3 tryki rozpłodowe, 20 sztuk młodzieży. Poza owcami w gospodarstwie znajduje się:  krowa, konie oraz drób. Gospodarstwo świadczy także usługi agroturystyczne, mając do dyspozycji 5 wygodnych miejsc noclegowych. Ponadto korzystna lokalizacja gospodarstwa na trasie Świętokrzyskiego szlaku Konnego PTT liczącego ok. 400km długości oraz własne konie umożliwiają czynny udział w organizację rajdów konnych po Górach Świętokrzyskich.
Gospodarstwo Pani Kariny Zawadzkiej o powierzchni 11,46 ha, ukierunkowane na produkcje warzyw gruntowych, z przeznaczeniem na rynek krajowy i zagraniczny oraz produkcję mleka.  Gospodarstwo jest w sieci gospodarstw  demonstracyjnych, które prowadzi działalność szkoleniową dla doradców i rolników oraz młodzieży szkolnej.

W dniu 13 września 2009r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Jędrzejowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów I edycji  ogólnopolskiego konkursu  „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich  przy wsparciu środków unijnych w Województwie Świętokrzyskim. Konkurs na etapie regionalnym zorganizował Sekretariat Regionalny KSOW przy współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne, które zostały ufundowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego.
W dniach 07 - 08.09.2009 r. komisja konkursowa przeprowadziła wizytację w 6 miejscach realizacji zgłoszonych projektów.
W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków Komisja Konkursowa wybrała trzy najlepsze projekty:
     1. Gmina Strawczyn – „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego
         w Strawczynku gmina Strawczyn” – 100 pkt.,
     2. Gmina Morawica – „Budowa krytej pływalni przy Zespole Placówek
         Oświatowych w Morawicy” – 94 pkt.,
     3. Gmina Busko - Zdrój – „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Busko –Wełecz –       Kameduły” – 84 pkt.
Ponadto w konkursie uczestniczyli:
 Gmina Gowarczów – „Stworzenie warunków rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skrzyszów”,
 Gmina Solec – Zdrój – „Utworzenie terenów rekreacyjno – turystycznych                              w Solcu – Zdroju”,
 Gmina Tuczępy – „Przebudowa drogi gminnej nr 004203 T Chałupki przez wieś” .

Projekt pod nazwą „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Strawczynku gmina Strawczyn”, który zajął I miejsce w konkursie regionalnym przeszedł do II etapu konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

Szanowni Państwo
W załączeniu przedstawiamy scan pisma dotyczącego interpretacji zapisów umowy ramowej, w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się na spotkaniu koordynacyjnym GR przy Konwencie Marszałków ds. SPO 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 w Juracie w dniach 30 września – 2 października br.

pobierz plik

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 marca 2009r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, Plan Działania może być zmieniany, z tym że zmiany planu działania w zakresie określonym w §7 pkt. 1-3 mogą być dokonywane nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od początku okresu jego realizacji i nie później niż na 6 m-cy przed końcem ostatniego roku okresu jego realizacji.
Istnieje natomiast możliwość wprowadzenia do Planu Działania zmian w zakresie określonym w §7 pkt. 4, czyli w planie finansowym.
Z uwagi na fakt, że w niektórych pozycjach pierwotnej wersji Planu Działania w trakcie jego realizacji powstały oszczędności, jest zasadne jego skorygowanie celem przeniesienia nadwyżek finansowych na kolejne lata realizacji.

pobierz plik

W dniu 15 października 2009r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Marek Gos Członek Zarządu Województwa dokonali oficjalnego wręczenia umów beneficjentom w ramach działania 3.3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach naboru wniosków o pomoc, który trwał od 1 kwietnia do 29 maja 2009r. najwięcej wniosków złożono w ramach gospodarki wodno – ściekowej tj 79, z zakresu tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych – 15 wniosków, a w ramach wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – 8. Aktualnie dostępne do zakontraktowania środki – ok. 103 mln zł – pozwalają na sfinansowanie wszystkich zadań z zakresu tworzenia systemu zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wszystkich operacji z kategorii odnawialnych źródeł energii oraz 32 przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (na 76 zakwalifikowanych do dofinansowania). Po zwiększeniu limitu dostępnego dla województwa do 95% alokacji (konieczna jest zmiana rozporządzenia MRiRW), zostaną zawarte umowy z kolejnymi 41 wnioskodawcami z listy rankingowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łącznie w kwocie zwiększonego limitu zmieszczą się 73 projekty w wartościach szacunkowych, co oznacza, że po przetargach powinna zostać zrealizowana cała lista rankingowa także z tej kategorii.

prezentacja do pobrania 

W dniu 16 października 2009 r. w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach odbyło się spotkanie z wnioskodawcami, którzy ze względu na brak środków finansowych umieszczeni zostali  w części „rezerwowej” listy rankingowej z zakresu działania 3.3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pani Mirosława Mochocka, Z-ca Dyrektora ds. PROW przedstawiła na spotkaniu prezentację, którą zamieszczamy poniżej.

pobierz plik


W dniach 12-13 października 2009 r. w Rytwianach k. Staszowa (woj. świętokrzyskie) odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Transformacja Obszarów Wiejskich” pt. „Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich”.

pobierz plik
opinie o konferencji
galeria zdjęć

W dniu 27 października br. , podczas konferencji „Infrastruktura wiejska - od projektu do efektu", odbyło się podsumowanie konkursu „Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Konkurs był realizowany w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowały się projekty, które zajęły I miejsca w konkursach regionalnych.

Trzecie miejsce zajął projekt z województwa dolnośląskiego pt. „Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej", który został zrealizowany w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Przy pomocy tych funduszy unijnych utworzono Centrum łączące w sobie funkcje: urzędową, informacyjną, promocyjną, szkoleniową oraz społeczną. Jest to miejsce spotkań mieszkańców wsi z szerokim wachlarzem zajeć proponowanych przez świetlicę czy Klub seniora.

Na miejscu drugim uplasował się projekt, zrealizowany w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 „Obszary Wiejskie", „Odbudowa przedwojennego Obserwatorium Astronomicznego - Miasteczko Gwiezdne Lubomir" z województwa małopolskiego. Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza w Węglówce rozpoczęło swą działalność w październiku 2007 roku. Obiekt jest współczesną realizacją architektoniczną sprzyjającą ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.
Zwycięskie miejsce I zajął projekt „Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z odbudową zabytkowego folwarku w Mniszkach", zrealizowany w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Centrum Edukacji na terenie województwa wielkopolskiego na stałe  wpisało się w krajobraz Gminy Międzychód. Turystów przyciągają nie tylko przeróżne warsztaty, promujące stare zwody, ale także jesienne smażenie powideł. Koncepcja projektu opierała się na połączeniu różnych działań z życia społecznego, kulturalnego, edukacyjnego oraz promocyjnego.     

W załączeniu lista rankingowa projektów w ramach etapu ogólnopolskiego konkursu "Przyjazna wieś".
pobierz plik

W dniu 28 października  br. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW zorganizowało spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W dniu 16 grudnia 2009 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Sali Konferencyjnej nr 12 budynku „B" (Okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. IX Wieków Kielc 3, odbędzie się spotkanie informacyjno - szkoleniowe na temat „Praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013". Spotkanie poprowadzi konsultant zamówień publicznych Pan Alojzy Jakóbik - Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Rejestracja uczestników spotkania odbędzie się w godzinach 8.00 - 9.00.

 Spotkanie zorganizowane jest dla pracowników Urzędów Gmin, Lokalnych Grup Działania (po dwie osoby z każdej instytucji). Sugerujemy, aby była to osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizację operacji z zakresu PROW 2007-2013 oraz osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dopuszcza się zgłoszenie trzeciej osoby po uprzednim ustaleniu z organizatorem. Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 9.12.2009 r. (środa).   Zgłoszenia należy dokonać faksem na numer (0-41) 343-86-74 lub e-mailem na adres: malgorzata.stepien@sbrr.pl.

Pragniemy poinformować, że w dniach 12, 13 i 14 stycznia 2010 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przy
ul. Targowej 18 w sali konferencyjnej nr 320 (piętro III) odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat „Prowadzenie inwestycji dofinansowanych w ramach działania 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz 3.4 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013".

Spotkania przeznaczone są dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z terenu województwa. Ze względów organizacyjnych będą prowadzone w trzech grupach w dniach 12, 13 i 14 stycznia br. Każdy beneficjent bierze udział tylko w jednym spotkaniu w terminie wynikającym z załączonego wykazu (załącznik nr 2).

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie spotkań znajdzie się m. in. sposób dokumentowania, zgodnie z wymogami Programu, realizacji inwestycji w przypadku zawierania umów ryczałtowych z wykonawcami, dokumentowanie robót dodatkowych i/lub zamiennych, rozliczanie końcowe inwestycji. Spotkania poprowadzi Pani Mirosława Mochocka - Z-ca Dyrektora ds. PROW - Kierownik Biura PROW.

 Uprzejmie proszę o oddelegowanie do udziału w spotkaniu jednej osoby z Państwa instytucji, która jest merytorycznie odpowiedzialna za realizację operacji z zakresu „Podstawowych usług..." oraz „Odnowy wsi...". Zgłoszenia należy dokonać na załączonej karcie zgłoszeniowej faksem na numer (0-41) 343-86-74 lub e-mailem na adres: anita.telka@sbrr.pl  do poniedziałku 11 stycznia br.
Karta zgłoszenia dostępna wraz z załącznikami znajduje się poniżej. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Anitą Telką pod numerem tel. (0-41) 330-10-77.

dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,

 W załączeniu przekazujemy skan pisma MRiRW w sprawie wstrzymania terminu naboru wniosków dla działania Odnowa i rozwój wsi.
pobierz plik

 

            W dniu 16 luty 2010 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Podczas szkolenia poruszane były kwestie związane z rozliczaniem kosztów, a w szczególności z przygotowaniem wniosku o płatność.

            Spotkanie to odbyło się 16 lutego 2010 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej
(III piętro) Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przy ul. Targowej 18
w Kielcach.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 65, poz. 417 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

pobierz plik

 

W dniu 29 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oraz terminu naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

ogłoszenie o naborze wniosków

kryterium regionalne

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla działania 3.4 „Odnowa
i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  Biuro PROW zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat: „Zmiany w przepisach regulujących zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Spotkanie odbyło się w dniu 14 maja br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku „B” (okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Al. IX Wieków Kielc 3.
Wśród zagadnień poruszanych w trakcie spotkania znalazło się m. in. przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy. W trakcie spotkania został także podsumowany „pierwszy” nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” oraz 3.3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Spotkanie poprowadziła Pani Mirosława Mochocka – Z-ca Dyrektora ds. PROW - Kierownik Biura PROW.

prezentacja nr 1
prezentacja nr 2
prezentacja nr 3

Szanowni Państwo

W związku z powodziami, jakie objęły część kraju i zniszczyły wiele gospodarstw i przedsiębiorstw należących do Beneficjentów SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz PROW 2007 - 2013 wielu z beneficjentów może mieć problemy z wypełnieniem zobowiązań wynikających z przyznanej pomocy w ramach tych programów.

W sprawie zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej oraz o możliwości przedłużenia lub przywracania terminu na dokonanie czynności związanych z przyznaniem oraz wypłatą pomocy poniżej zamieszczamy pismo MRiRW z dnia 25.05.2010 r ROWwk-zw-540-3/10 informujące o możliwości złożenia wniosku.

pobierz dokument

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, ul. Targowa 18.
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

 

Kontakt:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

tel. (041) 330 10 77,  fax (041) 343 86 74
email: agnieszka.stąpór@sbrr.pl, andrzej.kwiatkowski@sbrr.pl  

Uprzejmie informuję, że w nawiązaniu do szkolenia dla lokalnych grup działania, które odbyło się w czerwcu br. w Ameliówce, planujemy zorganizować warsztaty, których celem będzie omówienie praktycznych aspektów zagadnień poruszanych na szkoleniu.
Warsztaty odbędą się w dn. 12-15 lipca br. w sali szkoleniowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, ul. Targowa 18, piętro III, godz. 10.00 - 14.00 i będą przebiegać zgodnie z załączonym harmonogramem (zał. nr 1).

Uprzejmie proszę przedstawicieli Państwa LGD do zgłaszania uczestnictwa w warsztatach do dn. 2 lipca br. na adres anita.telka@sbrr.pl lub telefonicznie po nr tel. (41) 343-82-91 lub 330-10-77. Każdego dnia, do udziału w warsztatach zapraszamy max. 2 osoby z LGD, przy czym prosimy o zgłaszanie osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zagadnień poruszanych na warsztatach.

W przypadku pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z Justyną Stankiewicz-Michcik, Kierownik Sekcji ds. osi 4 Leader pod numerem telefonu jw.

Załącznik Harmonogram

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizacji Planu działania na lata 2010-2011, zorganizował 21-22 czerwca 2010 r. szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego.
Program szkolenia obejmował tematykę z zakresu „Stanu wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013".

W pierwszym dniu szkolenie prowadziła Pani Joanna Gierulska - Naczelnik Wydziału Leader, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Omówiona została wówczas tematyka dotycząca warunków i zasad przyznania pomocy oraz kryteria wyboru projektów w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy, zmian rozporządzeń oraz bieżących spraw związanych z obsługą wniosków o aneks oraz wniosków o płatność w zakresie działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania...".

Drugi dzień szkolenia prowadziła Pani Marzena Cieślak - Naczelnik Wydziału Leader, Departament Działań Delegowanych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Główną tematyką w tym dniu było przedstawienie  warunków i zasady przyznawania pomocy w ramach działania 413,  wniosek o płatność i zasady kwalifikowalności kosztów, zasady przyznawania zaliczek na podstawie ustawy o uruchamianiu środków Unii Europejskiej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, koordynacja i zarządzanie limitami środków na realizację lokalnych strategii rozwoju.

W szkoleniu brali również udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW.

Informujemy, że w dniach 4 i 5 listopada 2010 r. odbędą się spotkania informacyjne nt. „Rozliczania operacji inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (w szczególności w ramach działań  „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"). Spotkania prowadzone będą w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przy ul. Targowej 18 w Kielcach (III piętro, p. 320) - w dwóch grupach każdego dnia. Uprzejmie prosimy o  osobisty udział w spotkaniu Wójtów/Burmistrzów lub Kierowników Referatów odpowiedzialnych za realizację inwestycji. Poszczególne  gminy zapraszamy w terminie wynikającym z załączonego poniżej wykazu pn. Terminarz spotkania. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na załączonej karcie zgłoszeniowej
do dnia 2 listopa br. (wtorek) faksem na numer (0-41) 343-86-74 lub e-mailem na adres: malgorzata.stepien@sbrr.pl.

karta zgłoszenia
terminarz spotkań


W dniu 17 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2982/10 zatwierdził Listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla naboru II prowadzonego w 2010 roku.  Jednocześnie informujemy, że ze wszystkimi wnioskodawcami, których operacje zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w najbliższym czasie zostaną zawarte umowy   o przyznanie pomocy.

pobierz dokument

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zorganizowało w sali konferencyjnej przy ulicy Targowej 18 szkolenie dotyczące dostosowania Lokalnych Strategiach Rozwoju do:
1) zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
2) zapisów aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa ramowa). Ponadto podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące realizacji i rozliczania operacji w zakresie działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w 2011 roku,
3) „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów (zmiany wprowadzone rozporządzeniem)

 • Nr rachunku bankowego wydzielony dla środków odzyskanych lub zwróconych przez beneficjentów
 • Uprzejmie informujemy, że od 20 lipca 2011 r. obowiązuje nowa wersja "Księgi wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013", z której należy korzystać we wszelkiego rodzaju działaniach informacyjnych i promocyjnych. Znajduje się w niej m.in. sposób oznaczania artykułów promocyjnych w mediach, a także m. in. sposób zamieszczania logotypów na różnego rodzaju "gadżetach". Księga jest dostępna na stronie internetowej MRiRW oraz Biura PROW w zakładce PROMOCJA PROW, konferencje i szkolenia.

  UWAGA!

  Beneficjenci Osi 4 Leader, którzy są zobowiązani do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty wyprzedzającego finansowania/zaliczki muszą dokonywać wpłaty na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydzielony dla środków odzyskanych lub zwróconych przez Beneficjentów w ramach PROW na lata 2007-2013
  numer: 08 1010 1010 0088 2014 9640 000

  Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"...
  pobierz plik

  W dniach 14 - 15 lutego 2012 roku, w Hotelu "Uroczysko" w Cedzynie k/Kielc, odbędzie się spotkanie sieciujące skierowane do Prezesów oraz Dyrektorów Biur Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego", współfinansowanego ze środków UE w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
  W pierwszym dniu spotkania poruszone zostaną kwestie ewaluacji projektu "Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego". Omówione również zostaną sprawy bieżące, związane z funkcjonowaniem lokalnych grup działania. Na spotkanie zaproszona została p. Mirosława Mochocka, z-ca Dyrektora Kierownik Biura PROW, która poruszy wszystkie istotne zagadnienia związane z poprawnym funkcjonowaniem LGD.
  15 lutego br. zaplanowano warsztaty, które poprowadzi p. Marek Kowalski, konsultant i animator Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach. Podczas warsztatów omówione zostaną kwestie związane z realizacją konkursów POKL w roku 2012 w województwie świętokrzyskim oraz kwestie dotyczące realizacji projektów w partnerstwie.

   

  Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 5/2012 od dnia 19.01.2012 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ARiMR:
  http://www.arimr.gov.pl/?id=1464
  Dokumenty te są obowiązujące dla wnioskodawców, którzy składają wnioski w ramach naborów:
  - rozpoczętych 19 stycznia 2012 roku i później;
  - rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 19 stycznia 2012 roku.

   

   

    Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w dniu 15.05.2012 r.

    Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW zaprasza w dniu 15 maja 2012.

  na szkolenie dla lokalnej grupy działania, w trakcie którego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. planowany na lipiec br. nabór wniosków o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007 - 2013,
  2. wyniki kontroli prowadzonych przez ŚBRR w zakresie poprawności dokonania przez radę LGD wyboru operacji do finansowania,
  3. zmiany związane z wyborem operacji przez LGD wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznaniaoraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 302)
  4. sprawy bieżące związane z wdrażaniem osi 4 Leader.

    Szkolenie rozpocznie się o godz 10:00 w sali konferencyjnej (III piętro) Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przy ul. Targowej 18 w Kielcach.

    Uprzejmie prosimy o udział w szkoleniu dwóch osób reprezentujących lokalną grupę działania.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą mailową do dn. 11 maja 2012 r. za pomocą KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres: malgorzata.stepien@sbrr.pl

  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW organizuje dla LGD warsztaty w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dotyczących działania 413 Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju dla małych projektów.
  Tematyka warsztatów będzie uwzględniać zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniajacym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 302).
  Warszaty odbędą się w dniach 4; 6 i 12 czerwca br. (w podziale na grupy). Do udziału zapraszamy dwóch przedstawicieli LGD zajmujących się doradztwem z zakresu małych projektów w terminie wskazanym w linlu "terminarz warsztatów".
  Warsztaty prowadzone będą w sali konferencyjnej (III piętro) ŚBRR przy ul. Targowej 18 w Kielcach - początek o godz. 9.00.
  Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać drogą mailową na adres: malgorzata.stepien@sbrr.pl

  Karta zgłoszenia

  Terminarz warsztatów

   

  24 maja 2012 r. ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 577), na mocy której beneficjenci korzystający z dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju (wszystkie zakresy) oraz 421 Wdrażanie projektów współpracy mogą korzystać z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji. Więcej informacji w załączonej ustawie.

  www.nettax.pl/dzienniki/du/2012/98/poz.577.htm

  Wizyta studyjna gości z Chorwacji

  W dniu 8 października 2012 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego gościło delegację z Chorwacji w ramach projektu pn. „Uczenie się od najlepszych” z programu Leonardo da Vinci. Zaproszeni goście mieli możliwość zdobyć wiedzę w zakresie programowania, zarządzania i wdrażania unijnych funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Foto 1

  Foto 2

  Foto 3

  Zarządzenie Dyrektora nr 61/2012 z dnia 25 października 2012 r.

  W dniu 21 marca 2013 r. o godzinie 10.00 w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury
  w Kielcach, przy ul. Ks. P. Ściegiennego 2
  odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami gmin, które złożyły wnioski o dofinansowanie
  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W trakcie spotkania został podsumowany nabór wniosków z w/w zakresu oraz zostanie podpisanych 14 umów
  o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji.

  Dofinansowanie trafi do 14 gmin. Są to: Nowy Korczyn, Radków, Opatowiec, Krasocin, Włoszczowa, Pińczów, Morawica, Secemin, Działoszyce, Pacanów, Kije, Wodzisław, Obrazów i Miedziana Góra.
  W ramach otrzymanej pomocy wybudowane zostaną sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne lub
  – w  miejscowościach, w których nie jest możliwe zastosowanie zbiorowego odprowadzania ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków. W dwóch przypadkach zakupione zostaną wozy asenizacyjne do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych. Projekty przyczynią się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminach,  poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska naturalnego.

  Na realizację inwestycji Gminy otrzymają łącznie prawie 15,5 mln złotych. Wartość ogółem planowanych zadań wyniesie ponad 30 mln złotych.

  Fotogaleria z uroczystego podpisania umów

  W dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 10:00 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z reprezantami gmin, które otrzymają dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno -ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013. W trakcie spotkania zostało podpisanych 46 umów na realizację inwestycji wodno-ściekowych na łączną kwotę dofinansowania ponad 39 mln zł.

  Lista operacji
  pobierz plik

  Galeria zdjęć z podpisania umów
  pobierz plik

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłoasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej: tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii źródeł odnawialnych; budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 17 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.

  pobierz plik

  Zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych

   

   W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. (Dz. U z 2014r. poz. 423) o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje,
  że wśród szeregu zmian, wprowadzona została zmiana progu stosowania ustawy Pzp. Dotychczasowy próg 14 000 euro ulega podwyższeniu do 30 000 euro czyli
  126 747 zł (według kursu 4,2249). Nowe przepisy weszły w życie z dniem 16 kwietnia 2014 roku.

  Jednocześnie wprowadzone zostają przepisy przejściowe art. 6 w/w ustawy:

   

  1. Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe.

   

  2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia
   
  w życie ustawy   stosuje sie przepisy dotychczasowe.

   

  3.  Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy w  następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje sie przepisy dotychczasowe.

   

  4. Do konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje  się przepisy dotychczasowe.

   

  W związku z podniesieniem progu stosowania ustawy Pzp, należy także zwrócić szczególną uwagę na poprawność szacowania zamówienia, gdyż podział zamówienia na części w celu ustalenia wartości niższej niż 30 000 euro jest niedopuszczalny.

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z idziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 26 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r.
  pobierz plik

  Porozumienie pomiędzy wszystkimi, regionalnymi oddziałami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a każdym z 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego czytaj dalej

  Zawarcie 33 umów o dofinansowanie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czytaj dalej

   

  Konferencja podsumowująca realizację "działań regionalnych" PROW 2007-2013 i Programu Operacyjnego "Ryby 2007-2013" w woj. świętokrzyskim ... czytaj dalej

  Zawarcie 21 umów w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ... czytaj dalej

  Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" - III nabór od  26.05.2014 - 23.06.2014
  Lista operacji
  Uchwała Zarządu

  W dniu 10 grudnia br. o godz. 11:00 w siedzibie ŚBRR (sala szkoleniowa na III piętrze) odbędzie się spotkanie skierowane do LGD.
  Tematem wiodącym będzie rozliczenie osi 4 Leader, w tym weryfikacja limitu kwalifikowalności kosztów bieżących w działaniu 431 Funkcjonowanie LGD. Uprzejmie Państwa (pracowników LGD) prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u Małgorzaty Stępień pod numerem telefonu 41-330-10-77 lub 41-343-82-91 w terminie do 8 grudnia.
  Serdecznie zapraszamy

  W dniu 24.12.2014 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW będzie nieczynne

  W dniu 22 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przedstawiciele Zarządu Województwa - Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Piotr Żołądek podpisali ostatnie umowy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej,  tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii źródeł odnawialnych z przedstawicielami 24 gmin czytaj dalej ...

   

   

  Zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i o płatność w ramach PROW 2007-2013.
  pobierz plik

  Szanowni Państwo

  W imieniu Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biura PROW, serdecznie zapraszamy
  do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 7 do 10 maja 2015 r. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, a przede wszystkim Państwa, realizujących projekty. Bez Państwa taka akcja nie byłaby możliwa. W województwie świętokrzyskim do współpracy przy akcji Ministerstwo zaprosiło ŚBRR wdrażające PROW oraz PO RYBY.

  I edycja Dni Otwartych, która odbyła się w okresie od 1 do 11 maja 2014 r. cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału w akcji zgłosiło się 970 beneficjentów, którzy przygotowali ponad 1300 atrakcji dla uczestników odwiedzających projekty.

  Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja 2015 r.

  Przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich poprawiają jakość życia nas wszystkich. Ważne jest zatem, aby Państwo - jako beneficjenci Funduszy Europejskich – pokazali
  te osiągnięcia. Dzięki udziałowi w Dniach Otwartych uzyskają Państwo możliwość dodatkowej promocji projektu i staną się uczestnikami ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem.

  Po stronie instytucji koordynującej akcję tj. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju leżeć będzie przeprowadzenie promocji w ogólnopolskich mediach. W spocie dedykowanym akcji będziemy zapraszać mieszkańców Polski do udziału w Dniach Otwartych i do odwiedzenia strony internetowej, na której będzie można znaleźć niezbędne informacje o akcji i jej uczestnikach.

  Ponadto, na stronie internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta, czyli Państwa (tzw. program „Dnia Otwartego”), godzinami otwarcia i mapką dojazdu. Akcja będzie posiadała również spójną identyfikację wizualną: logo oraz gotowe szablony materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas Dni Otwartych (np. banery internetowe, ulotki, plakaty, itp.).  

  W przypadku zainteresowania udziałem w akcji, zachęcam Państwa do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie akcji: www.dniotwarte.eu, która będzie aktywna od 25 lutego 2015 r.

  Jeśli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz PO RYBY, ale mają wątpliwości, bądź obawiają się trudności w realizacji wydarzenia, prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Małgorzata Stępień, tel. 41 330 10 77, mail: malgorzata.stepien@sbrr.pl

  Tych z Państwa, którzy zechcą zaprezentować kilka swoich projektów, proszę o rozważenie  

  ich połączenia i organizacji jednego wspólnego wydarzenia w ramach akcji Dni Otwartych prezentującego wszystkie dofinansowane projekty.

  Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  pobierz plik

  Pliki do pobrania

  Regulamin - aktualny
  Ogłoszenie prasowe
  Logo zasady wykorzystywania
  Logo dni otwarte
  Plakat
  Roll Up
  Ulotka
  Flaga
  Banner

  Agrotravel to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na Wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach po raz kolejny czynnie brało w nich udział, informując przyszłych beneficjentów na temat możliwości dofinansowywania w przyszłym okresie finansowania PROW 2014-2020.

  Targom towarzyszyły również konferencje pn.”Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, „Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.

  Zdjęcia
  pobierz plik

  W zakładce do działania 3.3 – Ważne informacje, znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich.

  Pytania dotyczące realizacji operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich

  W związku z wejściem w życie w dn. 2 kwietnia br. zmienionego rozporządzeniaz dn. 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, które wprowadza możliwość pozyskania przez gminy dofinansowania na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przygotowuje nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedmiotowy zakres. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nabór wniosków o przyznanie pomocy musi zakończyć się najpóźniej 1 czerwca 2015 r. W związku z krótkim okresem na przygotowanie dokumentacji projektowej, ocenę wniosków o dofinansowanie oraz realizację inwestycji, poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Rolnictwa z aktualnymi informacjami dotyczącymi przygotowywanego naboru.

  OZE w PROW 2007-2013

  Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Województwie Świętokrzyskim będzie można uczestniczyć w poniżej podanych imprezach. Instytucje które zgłosiły swój udział w ogólnopolskiej imprezie, otrzymały dofinansowanie w ramach działań PROW 2007-2013 oraz PO RYBY. Gorąco wszystkich zapraszamy do skorzystania z propozycji naszych beneficjentów:

  Warsztaty kulinarne z KGW "Kępianki"

  Atrakcje w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

  Ciekockie molo

  Europejski sejmik młodzieży w Chęcinach

  Sportowo w Brzóstowej

  Dni Bejsc - I spotkania z Funduszami Europejskimi

   

   

  W dniu 28 kwietnia br. opublikowana została zmiana rozporządzenia o podziale środków
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zmiana rozporządzenia przewiduje zwiększenie limitu środków PROW dla Województwa Świętokrzyskiego o kwotę około 20 mln zł. Pozwoliło to na zawarcie przez Zarząd Województwa ponad 100 umów o dofinansowanie projektów z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”. Część umów zawarta została w dniu dzisiejszym, pozostałe umowy zostaną podpisane  8 maja br.

  W ramach zawartych umów realizowane będą (między innymi) inwestycje związane z:

  ·         renowacją dachów i elewacji zabytkowych kościołów i innych obiektów sakralnych,

  ·         zagospodarowaniem przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców (w tym budowa parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego, itp.),

  ·         budową remontem lub wyposażeniem budynków lub obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne lub sportowe (świetlice, domy kultury, boiska sportowe, hale sportowe, itp.),

  ·         urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku (w tym placów zabaw dla dzieci).

  Wnioskodawcami projektów skierowanych do kontraktacji są kościoły, gminy, samorządowe instytucje kultury oraz jedna fundacja, mająca status organizacji pożytku publicznego (Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy).

  Pozyskana prawie na finiszu programu kwota środków, pochodzi z oszczędności  wygospodarowanych na poziomie całego kraju, w tym także przez inne województwa. Jest to kwota znacząca, bowiem stanowi ponad 30% wykorzystanych środków na to działanie
  w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2014.

  Ze względu na kończący się okres finansowania PROW 2007-2013, wszystkie inwestycje  objęte zawartymi umowami muszą zostać oddane do użytkowania oraz rozliczone do 30 czerwca bieżącego roku.

  zdjęcia

   

  W zakładce działanie 3.3 - Ważne informacje - zamieszczono c.d. pytań i odpowiedzi z zakresu realizacji operacji mikroinstalacji prosumenckich.

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz ósmy ogłosiło ogólnopolski konkurs  „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

   

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

   

  W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki, edukacji oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

  Zachęcamy do przesłania zgłoszenia zwłaszcza, że w konkursie pojawiły się nowe kategorie tj. turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie oraz edukacja.

  W VIII edycji konkursu nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  ·         Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji,

  ·         Obiekt turystyczny - np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,

  ·         Turystyka mobilna i wirtualna - usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,

  ·         Turystyka aktywna - np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,

  ·         Kultura i sztuka - instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym,

  ·         Miejsce przyjazne rodzinie - np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,

  ·         Edukacja - np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

  Nominowane i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w albumie oraz przewodniku turystycznym. Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa i dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne.

  Każdy projekt ma szansę dlatego zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, krótkie filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

  Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
  ul. Zjazd 2/4
  60-653 Poznań
  e-mail: konkurs@smartlink.pl 

  Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

   

  Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Konkursu:

  Piotr Koziróg
  tel. kom. 605-517-004
  tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103)
  e-mail:
  konkurs@smartlink.pl

   

  Zapraszamy do udziału!

   

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 27 maja 2015 r. ustala się dzień 5 czerwca 2015 r. jako dzień wolnym od pracy.

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

  Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

  Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

  W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań.

  Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

  Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

  Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.

  W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

  Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

  Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

  W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

  Więcej informacji

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  Ogłasza nabór

  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

   

  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

  od 10 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 r.

   

  Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
  Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW
  (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 730 -1530.

  Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1107 i 1110
  w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77
  pobierz plik

   

  Dokumenty aplikacyjne oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

  Wniosek o przyznanie pomocy:

  Wniosek o przyznanie pomocy PROW na lata 2014-2020 Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1„Wsparcie przygotowawcze”

  Wniosek w wersji pdf

  Wniosek w wersji xls

   

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  pobierz plik


  Wniosek o płatność:

   

  Wniosek o płatność PROW na lata 2014-2020 Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1„Wsparcie przygotowawcze”

  Wniosek w wersji pdf

  Wniosek w wersji xls

   

   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  pobierz plik


  Formularz umowy o przyznanie pomocy:

  Umowa o przyznanie pomocy

  pobierz plik

   

   Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej realizację zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy PROW na lata 2014-2020 Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1„Wsparcie przygotowawcze” (załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy)
  pobierz plik

  Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy

  Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

  Szanowni Państwo,

   

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytucją Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  Biuro PO RYBY ma przyjemność zaprosić Państwa na jednodniowe, bezpłatne szkolenie kierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 30 lipca br. o godz. 1000 w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przy ul. Targowej 18 25-520 Kielce (III p. – Sala konferencyjna).

  W ramach szkolenia uzyskacie Państwo informacje dotyczące zagadnień związanych z opracowaniem i przygotowaniem LSR, takich jak: diagnoza - opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja. Szkolenie poprowadzi Ekspert  Pan Paweł Rodak – radca prawny, specjalista i praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy unijnych, a zwłaszcza wsparcia związanego z instrumentem Rozwój Lokalny Kierowanym przez Społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy w instytucjach związanych z wdrożeniem funduszy unijnych oraz doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń o tematyce unijnej.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie uzupełnionego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 lipca 2015 na adres michal.domagala@sbrr.pl. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panem Łukaszem Skórskim tel. 41 330 10 77 wew. 3143.

  Zaproszenie na szkolenie

  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

  Załączniki do pobrania:

  Poradnik gla LGD

  Kryteria Wyboru LSR

  Załącznik nr 7

  Cennik materiału Zarybieniowego

  RRW-19a

  RRW-19b

  RRW-22a

  RRW-22b

  RRW-23a

  RRW-23b

  Informacje LSR

   

  W dniu 30 lipca br. w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie skierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Podczas  zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  Biuro PO RYBY poruszone zostały kwestie związane z opracowaniem i przygotowaniem LSR, takie jak: diagnoza - opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.  Szkolenie poprowadził Ekspert  Pan Paweł Rodak – radca prawny, specjalista i praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy unijnych.

  Prezentacja

  Zdjęcie 1

  Zdjęcie 2

   

  Informyjemy, że na stronie Internetowej ARiMR została opublikowana Lista krajowa operacji w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

  Link do listy operacji

  Informacja dla LGD - koszty bieżące
  pobierz plik

  W dniu 23 września br. w Sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dla Lokalnych Grup Działania, dotyczące opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Halina Siemaszko Prezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Pan Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Fundacji ENKOLPION Instytutu Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego.

  Prezentacja - Leader 2014 2020

  Prezentacja - Projekty na rzecz rozwoju świętokrzyskiej kultury i turystyki w kontekście współpracy LGD - ENKOLPION

  Prezentacja - Wsparcie LGD w ramach PROW

  Prezentacja - Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

  Zdjęcie 1

  Zdjęcie 2

  Zdjęcie 3

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  Ogłasza konkurs

  Na wybór lokalnej strategii rozwoju (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
  i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
  (PO RYBY 2014-2020).
   

    

        Wnioski o wybór LSR można składać w terminie:

      od 01 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

   

  Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 730 -1530.

  Formularz wniosku opracowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl.

  Ponadto na stronie internetowej www.prow.sbrr.pl zamieszczone są n/w informacje/dokumenty:

  - sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR;

  - formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR (umowa ramowa);

  - regulamin konkursu;

  - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR;

  - źródła współfinansowania LSR

  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1106 i 1110 w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41-330-10-77.

  - Ogłoszenie

  - Regulamin konkursu

  - Umowa

  - Wniosek

  - Instrukcja wypełniania wniosku

  - Załącznik do umowy

  - Kryteria wyboru LSR

   

  Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 - poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów.

  Pobierz plik

  Konferencja  dotycząca działań infrastrukturalnych PROW 2014-2020

  Dnia 23 listopada 2015r. w Kielcach odbędzie się konferencja dotycząca działań infrastrukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wdrażanych przez samorząd województwa świętokrzyskiego.
  Konferencja ma na celu przedstawienie szczegółowych, aktualnych informacji na temat pomocy oferowanej w ramach PROW 2014-2020 i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie
  w ramach działań infrastrukturalnych Programu
  .
  Organizatorem konferencji jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  Ogłasza nabór

  wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

    

  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

  od 7 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

   

  Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
  Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW
  (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 730 -1530.

  Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl i Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1106 i 1110
  w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77


  Ogłoszenie
  Wniosek o przyznanie pomocy
  Instrukcjawypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  Formularz umowy
  Wniosek o płatność
  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  załącznik nr 1
  załacznik nr 2
  załącznik nr 3
  załącznik nr 4
  załącznik nr 5

   

  W dniu 23.11 br. ponad 200 przedstawicieli samorządów oraz Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego uczestniczyło w konferencji dotyczącej m.in. działań infrastrukturalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wdrażanych przez samorząd województwa.

  Uczestnicy konferencji mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat pomocy oferowanej w ramach PROW 2014-2020 i możliwości ubiegania się o dofinansowanie z działań infrastrukturalnych Programu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020: na działania infrastrukturalne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz na realizację Lokalnych Strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania.

  Konferencję w Best Western Grand Hotel w Kielcach zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

  Prezentacja przedstawiciela MRiRW
  Wsparcie dla rozwoju lokalnego
  Działania infrastrukturalne

  Prezentacja przedstawiciela ARiMR
  Prezentacja
  Wniosek o przyznanie pomocy
  Wniosek o płatność
  Umowa

  Prezentacja przedstawicieli ARiMR Kielce
  Prezentacja

  Zdjęcia z konferencji
  zdjęcie nr 1
  zdjęcia nr 2
  zdjęcia nr 3
  zdjęcia nr 4
  zdjęcia nr 5

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  ogłasza nabór kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność
   

  Informacja na temat miejsca, terminu i sposobu składania wniosku

   

  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu ) na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce lub złożyć osobiście do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny 15:30 w siedzibie Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW, ul. Targowa 18, kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132) w godz