Jesteś tutajStrona głownaKSOWPlan działania Sekretariatu Regionalnego KSOWPlan działania na lata 2008-2009

Plan działania na lata 2008-2009

PLAN DZIAŁANIA SR KSOW WOJEÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO na lata 2008-2009 X.2009r.
Lp. Działanie Uwagi Koszt ogólny
Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.
1. Konkursy:    
   - na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych I etap regionalny, II etap centralny – Sekret. Centralny KSOW 28 000,00 zł
   - na najlepsze gospodarstwo ekologiczne I etap regionalny, II etap centralny – Sekret. Centralny KSOW 50 000,00 zł
   - pozostałe konkursy, m.in.: "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku", "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"    25 000,00 zł
2. Spotkania grup tematycznych/roboczych:    
   - w celu identyfikacji dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (w tym grupy z zakresu m.in. żywności tradycyjnej, produktu regionalnego) ok. 15 50 000,00 zł
3. Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej KSOW trzech baz danych:    
   - programu informatycznego (bazy danych) do rejestracji i katalogowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w regionie   20 000,00 zł
   - bazy wzorcowych projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich w województwie (opis, dokumentacja fotograficzna, efekty realizacji, wywiady  z beneficjentami i beneficjentami ostatecznymi)   35 000,00 zł
   - bazy danych o naborach wniosków w ramach wszystkich programów skierowanych na obszary wiejskie województwa świętokrzyskiego   30 000,00 zł
4. Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, promocją rolnictwa  ekologicznego i energii odnawialnej, m.in.: Świętokrzyskie Targi Turystyki VOYAGER, targi POLAGRA  Poznań, targi EKOGALA Rzeszów, Święto Karpia - Ruda Maleniecka, Marchewkowe Święto - Sielec Kolonia gm. Skalbmierz, wystawy zwierząt hodowlanych (Modliszewice, Opatowiec)   800 000,00 zł
  Razem: 1 038 000,00 zł
Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”.
5. Konferencje     
   - mające na celu m.in. pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich  ok. 2 110 000,00 zł
6. Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne:    
   - mające na celu m.in. rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz służące wymianie doświadczeń w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć  ok. 4 80 000,00 zł
7. Publikacje:    
   - zamieszczenie informacji nt. PROW i KSOW w wydawnictwach specjalistycznych i promocyjnych oraz inne publikacje   30 000,00 zł
  Razem: 220 000,00 zł
Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania.
8. Przygotowanie zakresu i planu szkoleń, spotkań informacyjnych oraz organizacja szkoleń dla LGD w regionie:    
   -  m. in. z zakresu realizacji osi IV PROW 2007-2013, dotyczące systemów jakości żywności oraz roli produktu regionalnego tradycyjnego  ok. 4 80 000,00 zł
  Razem: 80 000,00 zł
Zarządzanie siecią.
9. Wyjazdy studyjne krajowe z udziałem pracowników sekretariatu regionalnego w celu wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW   1 000,00 zł
10. Koszty związane z zabezpieczeniem funkcjonowania baz danych   1 000,00 zł
11. Reklama SR KSOW i realizowanych przedsięwzięć w mediach:    
   - publikacja i dystrybucja broszury informacyjnej nt. KSOW   10 000,00 zł
   - wkładka nt. KSOW w regionalnym dzienniku   10 000,00 zł
   - informacja w mediach o realizowanych konkursach, targach i innych przedsięwzięciach   20 000,00 zł
   - inne broszury i publikacje informacyjno-promocyjne   20 000,00 zł
12. Materiały promocyjne dotyczące KSOW:    
   - materiały promocyjne i informacyjne na potrzeby spotkań, wizyt, wyjazdów, konkursów, szkoleń itp. oraz pozostałe materiały promujące PROW i KSOW   200 000,00 zł
  Razem: 262 000,00 zł
Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej.
13. Organizacja wizyt studyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich   40 000,00 zł
OGÓŁEM: 1 640 000,00 zł

Jesteś naszym 355 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74