Jesteś tutajStrona głownaKSOWKrajowa Sieć Obszarów WiejskichPlan działania

Plan działania

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz niniejszych wytycznych, MRiRW jako Jednostka Centralna KSOW, we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, opracowują Plan Działania KSOW na lata 2007 - 2013.

Plan Działania zawiera co najmniej:

 • cele;
 • charakterystykę grup docelowych;
 • identyfikację i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat;
 • wyszczególnienie działań obowiązkowych i fakultatywnych dla Jednostki Centralnej KSOW ,16 Jednostek Regionalnych i innych partnerów zaangażowanych w KSOW,
 • określenie sposobu zarządzania siecią;
 • opis trybu wymiany doświadczeń i „know-how";
 • przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia i działania;
 • określenie procedury dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
 • budżet;
 • sposób monitorowania i oceny funkcjonowania KSOW;
 • kontrole.

Jednostka Centralna we współpracy z 16 Jednostkami Regionalnymi, co najmniej raz w roku dokonują weryfikacji Planu Działania i w razie potrzeby dokonują stosownej aktualizacji.

Jednostka Centralna po uzgodnieniach, opracowuje i przekazuje Jednostkom Regionalnym Roczny Plan Działań na dany rok kalendarzowy.

Plan zawiera:

 • opis działań, które zostaną podjęte w danym okresie oraz spodziewane rezultaty;
 • harmonogram działań;
 • budżet;
 • wskazanie podmiotów realizujących zadania lub sposób wyboru wykonawców.

Każda Jednostka Regionalna, na podstawie Rocznego Planu Działania tworzy własny Roczny Regionalny Plan Działania, którego zakres pokrywa się z lokalnymi potrzebami. Roczny Regionalny Plan Działania, Regionalne Jednostki przekazują do Jednostki Centralnej w terminie: do końca września roku poprzedzającego, w celu weryfikacji zgodności z wytycznymi KSOW.

Szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW, będzie zawarty w Planie Działania KSOW, który zostanie przygotowany najpóźniej do dnia 31.12.2008 roku.

PLAN DZIAŁANIA SR KSOW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2009 ROK


Jesteś naszym 1236 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74