Jesteś tutajStrona głownaLEADERInformacje o LEADER

Informacje o LEADER

Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp.
Celem tej osi jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Lokalne Grupy Działania to partnerstwa składające się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego.
Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że:

  • członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;

  • nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa;

  • lokalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w ich statutach;

  • obligatoryjnym organem lokalnej grupy działania jest rada, wybierana przez walne zebranie członków spośród jego członków, do której wyłącznej właściwości należy wybieranie projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej strategii;

  • co najmniej połowę członków rady lokalnej grupy działania stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, z tym że członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD ani jej zarządu.

Wybór LGD do realizacji strategii odbywa się w drodze konkursu ogłaszanego przez samorząd województwa.
W ramach osi LEADER pomoc jest przyznawana na następujące działania:
4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;
4.2. Wdrażanie projektów współpracy (współpraca międzyregionalna i międzynarodowa);
4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (projekty szkoleniowe, promocyjne i koszty         bieżące funkcjonowania LGD).


Aktualne dokumenty dotyczące działań osi LEADER znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa w zakładce Oś LEADER - LEGISLACJA KRAJOWA


Jesteś naszym 5027 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74