Jesteś tutajStrona głownaLEADERDziałanie 413

Działanie 413

413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów.

Zakres pomocy

Pomoc udzielana jest na operacje:

  1. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, z tym, że pomoc może być przyznana również tym podmiotom, które mają miejsce zamieszkania w mieście położonym na obszarze gminy miejsko – wiejskiej liczącym od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców;
  2. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
  3. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z tym że refundacji podlegają koszty kwalifikowalne do wysokości 80% tych kosztów;
  4. małe projekty tj. operacje które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3.

Zwracamy uwagę na wejście w życie przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Szczególnie polecamy uwadze treść art. 1 pkt 4, który wprowadza ust. 5 do artykułu 37 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 r. w brzmieniu:

„5. Do celów art. 62 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 decyzje w sprawie wyboru projektów podejmowane przez organ decyzyjny lokalnych grup działania są podejmowane w drodze głosowania, w którym partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, jak przewidziano w art. 62 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, muszą dysponować co najmniej 50% głosów. W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru projektów przestrzega się odpowiednich zasad gwarantujących przejrzystość i umożliwiających unikniecie sytuacji wystąpienia konfliktów interesów.”

Zgodnie z tym przepisem konieczne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego udziału partnerów sektora gospodarczego, społecznego oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w organie decyzyjnym LGD, ale też zachowanie odpowiedniego parytetu w trakcie głosowania. Tak więc, jeżeli podczas posiedzenia organu decyzyjnego większość stanowią przedstawiciele sektora publicznego, to decyzja w sprawie wyboru operacji nie może być podjęta.Szanowni Państwo

W zakładce „Wzory wniosków i instrukcje” zamieszczamy dokumenty do działań, które będą realizowane w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przez lokalne grupy działania. Przypominany, że działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wdrażane są przez Regionalne Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast działania „Odnowa i rozwój wsi” i  „Małe projekty” przez Samorząd Województwa.
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w działań przyjmowane będą przez odpowiednie terytorialnie dla wnioskodawców lokalne grupy działania po uprzednim ogłoszeniu konkursów.

 


Jesteś naszym 5012 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74