Jesteś tutajStrona głownaLEADERDziałanie 413Wzory wniosków i instrukcje

Wzory wniosków i instrukcje


"Małe projekty"

WZORY WNIOSKÓW O POMOC I INSTRUKCJE

1. Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.
pobierz plik

"Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 4z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r."

Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy / Następcy prawnego
pobierz plik

"Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy / Następcy prawnego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz wspołfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem".

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy / Następcy prawnego (zmiana 22.05.2014 r.)
pobierz plik

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Nabywcy / Następcy prawnego
pobierz plik

Oświadczenie de minimis Nabywcy / Następcy prawnego
pobierz plik

"Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r."

Wniosek o przyznanie pomocy
pobierz plik

UWAGA! W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolinctwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 884) dokonano modyfikacji aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów (PROW_413_MP/8/z). Obowiązuje dla naborów wniosków, które rozpoczęły bieg w dniu 17 lipca 2014 r. i po tym terminie.

Wniosek o przyznanie pomocy
pobierz plik

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (zmiana 22.05.2014 r.)
pobierz plik

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
pobierz plik

Oświadczenie de minimis
pobierz plik

Formularz informacji de minimis
pobierz plik

UWAGA:
W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy dla MP w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy. Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o pomoc (patrz aktualizacja instrukcji ...)


Aktualizacja formularza wniosku o przyznanie pomocy v.7z (obowiązuje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik


UWAGA:
"Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 31 stycznia 2013 r." v.7z

Aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy v.7z obowiązujący dla naborów wszczętych w terminach składania wnisków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r.
pobierz plik

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.7z (obowiązuje od 15.05.2013 r.), (zmiana 22.05.2014r.)
pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.7z - obowiązująca dla naborów wszczętych w terminach składania wnisków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r.
pobierz plik 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązyje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik

Oświadczenie de minimis (obowiązuje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik

Wzór formularz de minimis (obowiązuje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik

UWAGA:

"W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem - Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzająca finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji".

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.
pobierz plik

UWAGA:
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, obowiązuje od 08.06.2012 r.

"Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r." v.6z

Aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy v.6z (poprawiono 17.12.2012 r.. Niniejszy wniosek został poprawiony w zakresie umożliwienia prawidłowego impotrowania danych z wnioskódo aplikacji OFSA-PROW-DD)
pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.6z - poprawiony 07.11.2012 r. (Niniejsza instrukcja zawiera konieczne doprecyzowania w zakresie m.in. sposobu wypełniania wniosku, zasady ubiegania się w wyprzedzające finansowanie, odstąpienia od konieczności składana wraz z wnioskiem Aktualnego albo pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego)
pobierz plik 

Formularz wniosku o przysłanie pomocy w wersji  3z nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

pobierz plik pdf
pobierz plik xls

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w wersji 3z nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
pobierz plik

 

AKTUALIZACJA PROGRAMU DO WoPP

www.adobe.com

 

WZORY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJE


Aktywny folmularz wniosku o płatność w raz z instrukcją i załącznikami w wersji 8 z (obowiązuje od 05.05.2014 r.)

Aktywny formularz wniosku o płatność (zmiana 22.05.2014 r.)
pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zmiana 22.05.2014 r.)
pobierz plik

Oświadczenie Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pobierz plik

Załącznik nr 16 (zmiana 22.05.2014r.)
Załącznik nr 21 b  (zmiana 22.05.2014 r.)
Załącznik nr 21 d (zmiana 22.05.2014 r.)

 

UWAGA
W dniu 24.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie LSR" dla MP, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.
udostępniono również nową wersję instrukcji. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Aktualizacja formularza wniosku o płatność w wersji 7 z.
pobierz plik

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w wersji 7z. (zmiana 22.05.2014 r.)
pobierz plik

Oświadczenie Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pobierz plik

 

UWAGA
W związku z pismem ARiMR skierowanym do SW, przypominamy Państwu, że wszystkie wnioski o płatność zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przekazywania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, muszą być złożone bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa. Jednocześnie zgodnie z par. 7 ust. 1 umowy przyznania pomocy, beneficjenci są zobowiązani do złożenia wniosku o płatność osobiście lub przez pełnomocnika, osobę reprezentującą beneficjenta, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa.

 

Aktywny formularz wniosku o płatność w wersji v.7z (obowiązuje od 15.05.2013r.)
pobierz plik

Załącznik nr 16 (obowiązuje od 15.05.2013r.)
Załącznik nr 21 b (obowiązuje do 15.05.2013 r.)
Załącznik nr 21 d (obowiązuje od 15.05.2013r.)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji v.7z (obowiązuje od 15.05.2013r.)
pobierz plik

UWAGA!!!

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA
ankieta monitorująca MP.xls
instrukcja do ankiety MP.doc 
sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy_wersji-1z,2z,3z_WoPP).doc
sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy_wersji-4z i późniejszych WoPP).doc 
Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji v.9z

 

"Odnowa i rozwój wsi"

WZORY WNIOSKÓW O POMOC I INSTRUKCJE

Formularz wniosku o przyznanie pomocy v.6z (01.07.2013 r.)
pobierz plik xls
pobierz plik pdf

Instrukcja do wniosku v.6z (01.07.2013 r.)
pobierz plik

Formularz wniosku o przyznanie pomocy v.5z (15.10.2012)
pobierz plik
pobierz plik pdf

Instrukcja do wniosku v.5z (15.10.2012)
pobierz plik

 

WZORY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJE

Formularz wniosku o płatność v.3z (03.10.2011)
pobierz plik

Instrukcja do wniosku o płatność
pobierz plik

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICIENTA

ankieta monitorująca odnowa - turystyka.xls
instrukcja do ankiety monitorującej.doc
sprawozdanie z realizacji operacji-odnowa.doc
instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji.doc

Aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy następcy w ramach działania "odnowa i rozwój wsi" v.2z (wprowadzony pismem ZP-167-DDD-6921-18/WDI-MBR/11/12 z dnia 13.04.2012r.) obowiązuje od 22.05.2012 r.
pobierz plik.xls
pobierz plik.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy następcy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" v.2z (wprowadzony pismem ZP-167-DDD-6921-18/WDI-MBR/11/12 z dnia 13.04.2012r.) obowiązuje od 22.05.2012 r.
pobierz plik

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

UWAGA!

Aktualne formularze wniosków w ramach wdrażanego działania znajdują się pod następującym linkiem:
przejdź do strony

WZORY WNIOSKÓW O POMOC I INSTRUKCJE

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" obowiązuje od dnia 3 września 2011 r. Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie LSR" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach naborów wniosków, w których dzień 3 września 2011 r. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) będą zobowiązani w ramach uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji PROW_413_311/11/01.
Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 3 września 2011 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. 2011 nr 172, poz. 1027)

Nowe dokumenty aplikacyjne obowiązują Wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów - rozpoczętych 8 września 2013 r. i później oraz rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 8 września 2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kirunku działalności nierolniczej"
pobierz plik pdf
pobierz plik xls

Instrukcja wniosku o przyznanie pomocy
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Instrukcja Ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
pobierz plik

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
pobierz plik

Wzór gwarancji
pobierz plik

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (08.06.2012 r.)
pobierz plik
pobierz plik pdf

Instrukcja wypełniania wniosku
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Instrukcja do EPO
pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy de minimis
pobierz plik

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
pobierz plik

Wzór gwarancji załącznik nr 4 do WoPP
pobierz plik

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (02.07.2010)
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls

Instrukcja wypełniania wniosku
pobierz plik .pdf 

UWAGA!!!
Wszyscy wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od dnia 10 maja 2010 r., będą zobowiązani w ramach pierwszych uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę. Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. nr 57, poz. 351)

WZORY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJE 

Formularz wniosku o płatność (02.01.2011)
pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
pobierz plik

Formularz wniosku o płatność (16.07.2009)
pobierz plik.xls 
pobierz plik.pdf  

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
pobierz plik.pdf 

Ekonomiczny Plan Operacji (02.07.2010)
pobierz plik.xls
pobierz plik.pdf

Instrukcja do Ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik .pdf 

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy de minimis
pobierz plik
pobierz plik .xls

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy de minimis
pobierz plik
pobierz plik .xls

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls

"Tworzenie i rozwój mikroprzędsiębiorstw"

UWAGA!

Aktualne formularze wniosków w ramach wdrażanego działania znajdują się pod następującym linkiem:
przejdź do strony

WZORY WNIOSKÓW O POMOC I INSTRUKCJE

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
pobierz plik.xls (dla WoPP składanych od 6 kwietnia 2011 r. oraz składanych w ramach naborów, które obejmowały dzień 6 kwietnia 2011 r.)
pobierz plik.pdf  (dla WoPP składanych od 6 kwietnia 2011 r. oraz składanych w ramach naborów, które obejmowały dzień 6 kwietnia 2011 r.)
pobierz plik .pdf 175 KB
pobierz plik .xls 477 KB (wersja do edycji)

Formularz o przyzananie pomocy w ramach naborów rozpoczętych 12 kwietnia 2013 r. i później
pobierz plik pdf
pobierz plik xls (wersja do edycji)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
pobierz plik.pdf  (dla WoPP składanych od 6 kwietnia 2011 r. oraz składanych w ramach naborów, które obejmowały dzień 6 kwietnia 2011 r.)
pobierz plik .pdf 771 KB

Instrukcja wypałniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach naborów rozpoczętych 12 kwietnia 2013 r. i później
pobierz plik pdf

Załączniki  do wniosku o przyznanie pomocy składanych od 6 kwietnia 2011 r. oraz składanych w ramach naborów, które obejmowały dzień 6 kwietnia 2011 r. 
Załącznik nr 1.xls
Instrukcja do załącznika nr 1.pdf
Załącznik nr 2.xls
Załącznik nr 3.xls
Załącznik nr 4.xls
Załącznik nr 5.xls
Zapytanie ofertowe wzór.xls

WZORY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJE

Formularz wniosku o płatność (16.07.2009)
pobierz plik.xls  
pobierz plik.pdf  

Instrukcja wypełaniania wniosku o płatność
pobierz plik.pdf  

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI (15.04.2010)
pobierz plik

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI
pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy de minimis
pobierz plik .pdf 115 KB
pobierz plik .xls 26 KB (wersja do edycji)

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
pobierz plik .pdf 144 KB
pobierz plik .xls 60 KB (wersja do edycji) 

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
pobierz plik .pdf 121 KB
pobierz plik .xls 28 KB (wersja do edycji)    


Jesteś naszym 18619 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74